Cancelación e devolución de garantías e depósitos

No caso das garantías, cando a Administración considere que se cumpriu a obriga garantida, procederá a solicitarlle á Caja a cancelación da garantía, facéndolle entrega da Orde de cancelación da garantía debidamente completada e asinada.

No caso dos depósitos, cando o beneficiario solicite a devolución, deberá facer entrega na Caja, de xeito análogo ao caso anterior, da Orde de cancelación do depósito debidamente completada e asinada.

Mensaje únicamente para autoridades, no para particulares ni empresas: la presentación de órdenes de cancelación de garantías y depósitos se tendrán que emitir de manera obligatoria a través del sistema informático SECAD para la Caja General del Tesoro y aquellas sucursales en las Delegaciones de Economía y Hacienda que estén incorporadas a SECAD. Puede consultar la relación de sucursales incorporadas a SECAD en la sección de Preguntas Frecuentes . Si la Autoridad todavía no está dada de alta en SECAD deberá proceder a enviar el formulario de alta –pinchar aquí- al siguiente correo: altasecad@economia.gob.es.

Para que vostede recupere un depósito ou unha garantía:

  1. Cando se trate dunha garantía o dun depósito en efectivo:

Vostede deberá designar unha conta bancaria para que o Tesoro lle poida realizar a transferencia polo importe do garantía ou depósito en efectivo.

  1. Calquera outro tipo de garantía: aval, seguro de caución ou débeda do Estado.

A persoa que vaia retirar o documento orixinal do aval, o certificado do seguro de caución ou o certificado de inmobilización da débeda, deberá presentarse na Caja: na sede central ou na sucursal onde se constituíu a garantía en cuestión.

Esta persoa deberá presentar na Caja o poder notarial ou autorización escrita, con antefirma e selo da empresa, que lle permita retirar a garantía, con indicación do seu nome, NIF e empresa á que representa (no seu caso).