Convocatoria da poxa

 As poxas convócanse mediante Resolución da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, na que se anuncian certos detalles sobre esta:

1. Datas de emisión e amortización da Débeda emitida.

2. Data e hora límite de presentación das peticións no Banco de España.

3. Data de resolución da poxa.

4. Data de liquidación.

5. Data e hora límite para o pago dos valores adxudicados.

6. Importe nominal ofrecido (cando se desexa comunicar tal información).

7. Importe nominal mínimo das ofertas (no seu caso).

8. A posibilidade ou imposibilidade de presentar ofertas non competitivas.

9. No caso dos Bonos y Obligaciones del Estado:

  •  Tipo de xuro nominal anual e data de pago dos cupóns.
  •  Opción de amortización anticipada.

10. Carácter especial da poxa (no seu caso).

11. Calquera outras condicións adicionais que poidan existir (en particular, o importe máximo conxunto das peticións que cada subscritor poida presentar posteriormente ás poxas de Bonos y Obligaciones del Estado).
 

Nas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado, utilízase a técnica da agregación, ou emisión por tramos, que consiste en manter aberta a emisión do mesmo valor durante varias poxas consecutivas (tres polo menos). Os valores adxudicados nas distintas poxas son funxibles entre si, por ter o mesmo cupón nominal e as mesmas datas de pago de xuros e de amortización.Cando o volume nominal total emitido alcanza aproximadamente catorce mil millóns de euros péchase ese código valor e ábrese un novo.

Ademais, no caso dos Bonos y Obligaciones del Estado, establécense, en coordinación cos Creadores de Mercado, uns obxectivos de colocación para as poxas, o que contribúe a estabilizar os fluxos de financiación. Os obxectivos fíxanse previamente á celebración das poxas, en D-2 para as poxas que teñen lugar en mércores e en D-3 para as que teñen lugar en xoves. Os obxectivos refírense ao volume esperado e ao volume máximo a emitir, e son vinculantes en canto ao máximo que se emitirá na primeira volta. Tamén se establecen uns volumes mínimos de emisión, que son de 180 millóns de euros para os Bonos a 3 e 5 anos, e de 90 millóns de euros para as Obrigacións a 15 e 30 anos.