Membros del mercado

A nova regulación do Mercado de Débeda Pública en Anotacións, que está pendente de aprobación, formula cambios na estrutura de membros do mercado español de Débeda Pública.

 O novo esquema trata de desligar o ámbito da negociación do ámbito da liquidación, áreas que están hoxe unidas e cuxa separación resulta conveniente pola distinta problemática que implica cada unha.

 No ámbito da negociación, tras a reforma do Mercado de Débeda Pública en Anotacións, non haberá distincións institucionais entre entidades, xa que a capacidade das entidades de operar no mercado non virá dada pola clasificación que lle outorgue o propio mercado senón polos estatutos da propia entidade, nos que constarán as actividades profesionais que poden realizar.

 Falarase, a partir da reforma, de Membros do Mercado.

 Os Membros do Mercado, serán aquelas entidades que estean facultadas para realizar operacións de compravenda de valores no Mercado de Débeda Pública en Anotacións, tanto por conta propia como por conta allea, segundo lles permita o seu estatuto xurídico.


 A condición de Membro do Mercado de Débeda Pública en Anotacións poderá ser outorgada polo Ministro de Economía e Facenda, a proposta do Banco de España e tras o informe da Comisión Nacional do Mercado de Valores, a aquelas entidades que cumprindo os requisitos que se establezan, pertenzan a algunha das seguintes categorías:

  • 1. Sociedades e Axencias de Valores.
  • 2. Entidades de crédito españolas, salvo os establecementos financeiros de crédito.
  • 3. Entidades de crédito autorizadas noutro Estado membro da Unión Europea.
  • 4. Empresas de servizos de investimento autorizadas noutro Estado membro da Unión Europea.
  • 5. Entidades de crédito e empresas de servizos de investimento autorizadas nun Estado que non sexa membro da Unión Europea
  • 6. O Banco Central Europeo e os Bancos Centrais dos Estados membros da Unión Europea
  • 7. Outras entidades cuxos valores de renda fixa poden ser admitidos a negociación no Mercado de Débeda Pública, sempre que os seus estatutos lles permitan ser membros deste.