Azken enkantearen emaitza

Epe 9 HILABETERAKO
Enkante-eguna 12/09/2023
Mugaeguna 07/06/2024
Likidazio data 15/09/2023
Eskatutako nominal 3.428,35
Esleitutako nominal 1.763,01
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 97,313
Interes-tasa marjinal 3,737
Batez besteko erosprezio 97,322
Batez besteko interes-tasa 3,724
Marjinalari esleitua 200,00
1.go prezio ez-onartua 97,313
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00
Eskaera ez-konpetitiboak 289.05
Eskatutako efektiboa 3.335,95
Esleitutako efektiboa 1.715,74
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,94
Aureko marjinal-tasa 3,700