Skip to main content

Strip en zerga-ordainketa

Kalifikazioa

“Bonos y Obligaciones del Estado” bereizketaren (“strip”) ondorioak diren baloreak errendimendu inplizituaren aktiboak dira; hori dela eta, salmenta-prezioaren edo amortizazioaren eta balore horien erosketa-prezioaren arteko desberdintasuna kapital higigarriaren errendimendutzat hartzen da; ondorioz, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergara atxikita dago.


Zerga-ordainketa

Etekin garbiak % 19 tasarekin ordainduko ditu zergak 6.000€-ra arteko likidazio-oinarrietan, 6.000€ eta 50.000€ bitartean % 21 tasarekin, eta 50.000€-tik gora % 23.
 

Atxikipena

Stripen errendimenduek, kupoien segregazioengatik zein segregazio orokorrarengatik, atxikipena jasango dute.