Ohiko galderak

1. Zer nolako garantiak onartzen dira Caja General de Depósitosen?

Arau zehatzean zehazten denaren aurka egin gabe, non garantia zehatzak eratzera behartzen den, Cajak horrela eratutako garantiak onartzen ditu:

 • esku-dirutan
 • abal bidez (kreditu-entitate, finantza kreditu establezimenduak edo elkarrekiko garantien sozietateena)
 • kauzio-aseguru bidez (kauzio-alorrean eragiteko baimendutako aseguru-etxeenak)
 • estatuaren zorraren bidez.

.

 

2. Zein dira Caja General de Depósitosen eratu behar diren garantiak?

Las garantías que pueden constituirse en la Caja son todas aquéllas cuya normativa indique que deben quedar a disposición de los órganos de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal.

Sólo podrán constituirse en la Caja garantías a disposición de las Administraciones Autonómica y Local cuando exista un convenio que lo posibilite. Actualmente no existe ningún convenio en vigor.

Se podrán constituir garantías a disposición de las instituciones y órganos de la Unión Europea en aquellos supuestos que establezcan las normas dictadas por aquellas o las normas que las desarrollen en el ordenamiento jurídico interno.

3. Non aurkeztu behar dira Administración Públicako kontratuen araudiak eskatzen dituen garantiak?

Behin betiko garantia guztiak eta esku-dirutan eratutako behin behineko garantiak Caja General de Depósitosen aurkeztuko dira.

4. Ba al dago nahitaez jarraitu behar den abal-ereduren bat edo kauzio-aseguruaren ereduren bat?

Bai: 

Abal eredua

Kauzio-aseguru eredua

Eredu horiek hurrengo estekan deskarga ditzakezu

 

5. Zenbat denboraz egon behar dute garantiek Caja General de Depósitosen?

 Cajak garantiak zainduko ditu gordailua edo garantia eskatu zituen Administrazioak haiei dagokien baliogabetze-agindua igorri arte.

 Las garantías podrán ser objeto de prescripción por abandono en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

6. Nola berreskuratzen dira baliogabetutako garantiaak?

Berme baten itzulera jada ez da beharrezkoa denean ezarritako betebeharra betetzeari erantzun beharrik izan. Gordailua edo bermea eskatu duen administrazioak fondoari bidaliko dion baliogabetze agindua emango du. Une horretatik aurrera, Funtsak bermeak interesdunari itzultzeko prozedurak hasiko ditu.

Eskudiruaren bermeen itzulera bermeak izendatutako kontua banku transferentziaren bidez egiten da.

Bermeak eta aseguruak direla eta, gogorarazi behar da ez dela beharrezkoa dokumentu hori kutxazainetik kentzea, bermea ezeztatzearen frogagiriak kaleratzeko ahalmen osoa baitu.

Zorraren immobilizazio ziurtagiria kentzeko, edo edozein kasutan, berme edo aseguru aseguruaren jatorrizko agiria kendu behar baduzu, agiria erretiratuko duen pertsona kutxan agertu beharko da: egoitzan edo sukurtsalean. Aipatutako bermea ezarri zen.

Pertsona horrek prokuradore edo idatzizko baimena aurkeztu beharko du, sozietatearen sinadurarekin eta zigiluarekin, berme hori kentzeko aukera ematen duena, bere izena, IFZ eta ordezkatzen duen enpresa adieraziz (hala badagokio).

Bermeak, berme-aseguruak eta zorrak immobilizatzeko ziurtagiriak gordailu ziren Aurrezki Kutxaren bulegoan biltzen dira.

7. Bere horiei aplikatu ahal zaie enbargo judizial edo administratiborik?

Erabilera libreko gordailuei edo esku-dirutan egindako garantiei aplikatu ahal izango zaie enbargo judiziala edo admnistratiboa.

8. Konfiskatu daitezke Cajan eratutako garantiak?

Bai, Gordailuen Caja Orokorraren Araudian zehaztutako prozeduraren bitartez.

9. Nola erregistratzen naiz SECAD zerbitzuan sartzeko?

SECAD zerbitzurako sarbideak ez du aldez aurretik erregistratu behar agintari publiko baten kasuan izan ezik, kasu horretan gordailuen eta bermeen ezeztapenean eta itzulketetan emandako argibideak jarraitu behar dituzu.

Banku edo aseguru konpainia baten izenean sartzen bazara, baldintza hauek hauek dira:

 • Baliozko ziurtagiri elektronikoa izatea, pertsona fisikoa den edo pertsona juridikoko ordezkaria izan
 • Izan nahikoa eskumen Madrilgo Caja General de Depósitos kutxaren aurrean *.

* Urte osoan zehar, datu-base batean biltzea aurreikusi da dagozkien probintzietako Delegaciones de Economía y Hacienda guztietan oinarritutako prokuradoreak, horrela eskumenak Delegación de Economía y Hacienda batean nahikoa izan diren agenteak izan daitezen. aurkeztu Caja General de Depósitos SECAD aplikaziora sar daiteke)

10. Soy un apoderado de un banco o entidad aseguradora con poderes bastanteados ante la Caja de otra provincia ¿Cómo puedo acceder a SECAD para constituir una garantía?

Para poder acceder a SECAD y constituir una garantía es necesario disponer de certificado electrónico y bastantear sus poderes ante la Caja General de Depósitos en Madrid o en cualquiera de sus sucursales.

Si tiene problemas con el acceso, consulte con la sucursal donde realizó el bastanteo para que le confirmen que consta dado de alta en SECAD como apoderado de su entidad, y en caso contrario le informarán de los pasos a seguir.

Una vez ha confirmado que consta dado de alta en SECAD, si persisten los problemas en el acceso a la aplicación, remita una incidencia a SECAD@economia.gob.es

11. Banku edo aseguru konpainia baten agente gisa, zer motako ziurtagiri elektronikoak erabil ditzaket SECAD zerbitzuan sartzeko?

SECAD zerbitzuaren bidez izapide telematikoak sartu eta aurrera eramateko, ziurtagiri hauetako bat izan behar duzu:

 • Pertsona fisikoaren ziurtagiri elektronikoa
 • Ordezkarien ziurtagiri elektronikoa

Jakinarazten da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) administrazio publikoen aurrean jarduteko balio duen pertsona fisikoaren doako ziurtagiri elektronikoak lortzea ahalbidetzen duela.

12. Bankuak edo aseguru konpainiak beste IFZ batekin eratu ziren bermeak dituzte. Nola egiaztatu dezaket berme horien egoera?

Banku edo aseguru konpainiek, negozioen batzeagatik edo beste edozein zirkunstantziaren ondorioz, beste IFZ batekin eratutako bermeak kontsultatzeko gai izan behar badu, constitucion-otrasgarantias@economia.gob.es helbidera idatzita bidali beharko du. eta aipatutako IFZari dagozkion bermeak kontsultatzeko eta Caja General de Depósitos eskaera horren zilegitasuna egiaztatzeko eta kontsulta ahalbidetzeko jarraitu ahal izango duen edozein dokumentazio erantsi.

13. Gordailua edo bermea eratu duen enpresa edo pertsona fisikoa naiz. Nola egiaztatu dezaket gordailuaren edo bermearen egoera?

SECAD aplikazioak bermatzen duen pertsona fisiko edo konpainiak (bermea, aseguru segurua edo dirutan bermea) edo gordailua ahalbidetzen du, beraren egoera egiaztatu, baita erantsitako agiri osagarriak deskargatu ere, eratu berme edo gordailua. Era berean, bermeak eta gordailuak ezeztatzeari lotutako egiaztagiriak deskarga daitezke.

Kontsulta honetarako hurrengo motako ziurtagiri elektronikoa erabili behar duzu:

 • Pertsona fisikoa: pertsona fisikoaren ziurtagiri elektronikoa
 • Enpresa: pertsona juridikoaren ordezkariaren ziurtagiri elektronikoa

SECAD aplikazioa sartutako pertsona identifikatzeko eta parte hartzen duen alderdi horietako bat bezala gordetako berme eta gordailu horiek kontsultatzeko baimendutako ziurtagiri elektronikoan oinarrituko da.

Jakinarazten da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) administrazio publikoen aurrean jarduteko balio duen pertsona fisikoaren doako ziurtagiri elektronikoak lortzea ahalbidetzen duela.

14. SECADekin arazoren bat baldin badut, nora noa?

Erabiltzaileari bi kontsulta bide jarri zaizkio, bata zalantzak edo arazoei buruz bermeak eratzeko / ezeztatzeko prozedurari buruz (adibidez, bermearen egoerari buruzko zalantzak, edo eratzeari ahalbidetzen duen arauaren inguruan). gauza bera, etab.) eta beste bat SECAD aplikazioaren zalantza edo arazo teknikoekin lotuta (adibidez: ezin da sartu aplikaziora, sinadura elektronikoaren arazoak, etab.)

Zure kontsulta edo gertakaria arintasunez eta berehaltasun handienarekin konpontzeko, garrantzitsua da kanal egokia erabiltzea:

 • Konstituzio / ezeztapen prozedurarekin kontsultak eta gertakariak:

conscgp@economia.gob.es

 • Kontsultak eta gertakari teknikoak:

secad@economia.gob.es

Idatzi posta elektronikoan, zehaztu zehatzago eta sortu zaion arazoa eta erantsi gertakariaren pantaila-irudiak, bere konponbidea azkar errazteko.

15. ¿Cómo justifico ante una autoridad pública la constitución de una garantía o ante mi banco o aseguradora la cancelación de una garantía?

El sistema SECAD permite la consulta telemática, tanto a las autoridades públicas como a bancos y entidades aseguradoras, del estado de las garantías constituidas ante la Caja General de Depósitos. Al tener todas estas entidades la posibilidad de comprobar directamente la situación de garantía constituida y en vigor, o de garantía cancelada, ya no sería necesario presentar ningún certificado o documento justificativo (ya sea en formato electrónico o en papel).

No obstante, para cubrir cualquier eventualidad, SECAD genera tanto un justificante de constitución de garantía (en el momento de la constitución), como un justificante de cancelación de la misma (cuando se haya cancelado parcial o totalmente) en formato pdf y que constará de firma electrónica mediante CSV (Código Seguro de Verificación) que es posible descargar a través de SECAD. Dicho justificante tendrá la consideración de copia auténtica y tendrá plena validez frente a cualquier administración pública a la que sea presentado.

16. SECAD está inoperativo y no es posible su uso para constituir una garantía. ¿Qué puedo hacer?

SECAD es una aplicación con funcionamiento 24x7, por lo que cualquier incidencia que afecte a su funcionamiento se resolverá en un corto espacio de tiempo, no obstante, cuando la entidad bancaria o aseguradora se encuentre en una situación de urgencia a la hora de constituir una garantía, podrá remitir una incidencia a secad@economia.gob.es o a conscgp@economia.gob.es o llamar al número 91 209 97 97.

17. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para acreditar apoderados ante la Caja General de Depósitos?

La entidad que solicite la acreditación de apoderados ante la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha de contar con autorización del Banco de España (en el caso de las entidades de crédito y sociedades de garantía recíproca) para operar en España, o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en el caso de las entidades aseguradoras) para operar en España en el ramo de caución.

 1. Para solicitar su acreditación como garante ante la Caja General de Depósitos, la entidad deberá remitir en formato electrónico a la dirección de email abogacia.tesoro@economia.gob.es la escritura de constitución de la entidad o de la sucursal en España y copia del NIF, y seguidamente podrá acreditar a los apoderados que la representarán ante la Caja, tal como se indica en el apartado 2 siguiente.

  Si la entidad ya existe en nuestra base de datos, tan solo necesita acreditar a los apoderados, sin necesidad de aportar la documentación a que se refiere este apartado. También podrá comunicar las bajas de los mismos, cuando se produzcan, bien por jubilación o por cualquier circunstancia que determine la terminación de la relación de apoderamiento

 1. Para acreditarse como apoderado de una entidad garante ante la Caja General de Depósitos, deberá remitirse en formato electrónico a la dirección de email abogacia.tesoro@economia.gob.es  la escritura de apoderamiento y la copia del DNI del apoderado. La escritura deberá contener las cláusulas de apoderamiento ante la Caja General de Depósitos, conforme los modelos disponibles en la pestaña IMPRESOS https://www.tesoro.es/eu/caja-general-de-depositos/impresos. El trámite de alta no requiere el pago de tasa alguna y se resuelve en un plazo aproximado de 24/48 horas.

Para cualquier duda, nuestro contacto es: abogacia.tesoro@economia.gob.es, o bien los teléfonos 91 209 95 48 y 49.

18. Medidas especiales en relación con el COVID-19*, con el fin de evitar en la medida de lo posible la asistencia de público a la Caja General de Depósitos

 • Para constituir una garantía o depósito en efectivo habrá que hacer una solicitud al siguiente correo electrónico: constitucion-efectivo@economia.gob.es
 • Para solicitar la cancelación de una garantía o depósito se utilizará el sistema SECAD, y, muy excepcionalmente, Géiser.
 • La constitución de garantías mediante avales y seguros de caución se debe realizar mediante el sistema SECAD. Si no dispone de certificado para constituir la garantía, se recuerda que se puede constituir la garantía en efectivo, lo cual no requiere certificado.
 • Para solicitar la devolución de avales, seguros de caución o deuda del Estado se contactará con la autoridad que dictó la orden de cancelación o remitir una solicitud al siguiente correo electrónico: devolucionotrasgarantias@economia.gob.es

En caso de duda, manden un correo electrónico a la siguiente dirección: conscgp@economia.gob.es o llamen al número 91 209 97 97

*Estas medidas se toman en aplicación de los dispuesto en la Resolución de 12 de marzo de 2020 de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre las medidas organizativas a adoptar en los centros de trabajo del departamento en relación con el Covid-19.

19. ¿Puedo realizar las gestiones ante la Caja General de Depósitos de Madrid de manera presencial o tengo que hacerlo por medios electrónicos? ¿Cómo obtener cita previa?

Las actuaciones que deban realizarse ante la Caja General de Depósitos en Madrid se desarrollarán por procedimientos electrónicos. Las personas jurídicas tienen la obligación de relacionarse con las Administraciones Púbicas por medios electrónicos. Únicamente las personas físicas podrán realizar sus actuaciones con cita previa en las dependencias de la Caja.

Para obtener cita previa pinche aquí.