Transacions econòmiques amb l´exterior: Régim Sancionador

RÈGIM SANCIONADOR
Els fets constitutius d'infracció que recull la Llei 19/2003, de 4 de juliol, donen lloc a la imposició de sancions a les persones físiques o jurídiques responsables.
Les INFRACCIONS que preveu l'article 8 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol es tipifiquen en:

 • Infraccions molt greus (article 8.2)
 • Infraccions greus (article 8.3)
 • Infraccions lleus (article 8.4)

La comissió d'infraccions pot comportar la imposició de les SANCIONS ( article 9 de la Llei 19/2003) següents:

 • Per la comissió d'infraccions molt greus:
  • Multa d'entre 30.000 € i el contingut econòmic de l'operació, i
  • Amonestació pública o privada.
 • Per la comissió d'infraccions greus:
 • Multa d'entre 6.000 € i la meitat del contingut econòmic de l'operació, i
 • Amonestació pública o privada.
 • Multa d'entre 3.000 € i un quart del contingut econòmic de l'operació, i
 • Amonestació privada.
 • Per la comissió d'infraccions lleus:

 
PROCEDIMENT SANCIONADOR

 • La competència per a la incoació i instrucció dels procediments sancionadors, correspondrà a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias excepte en matèria d'inversions estrangeres directes a Espanya que correspondrà a l'òrgan que designi el titular de l' Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
 • La competència per a la imposició de les sancions corresponents, es regirà per:
  • La imposició de sancions per infraccions molt greus, correspondrà a l' Consejo de Ministros, A proposta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En matèria d'inversions estrangeres directes a Espanya, la imposició de sancions correspon a l'Consejo de Ministros, A proposta de la titular de l' Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  • La imposició de sancions per infraccions greus, correspondrà a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, A proposta de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. En materia de inversiones extranjeras directas en España, corresponderá al titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta del titular de la Secretaría de Estado de Comercio.
  • La imposició de sancions per infraccions lleus, correspon a l' Director General del Tesoro y Política Financiera, A proposta de l'instructor. En matèria d'inversions estrangeres directes a Espanya, la imposició de sancions correspon a titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, A proposta de l'òrgan instructor.

El procediment sancionador de les infraccions és el que es preveu en la Llei 39/2015 de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de Règim Jurídic de l'Sector Públic, ambdues de 1 d'octubre.