Sancions financeres internacionals

 

Les sancions internacionals o mesures restrictives pretenen ser un instrument de naturalesa econòmica/diplomàtica que té per objecte modificar polítiques o activitats d'altres països que violen el dret internacional o els drets humans.

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha adoptat mesures restrictives, entre les quals l'obligació per part dels Estats de congelar els fons i altres actius financers o recursos econòmics de les persones especificades en les resolucions de les Nacions Unides.

En el marc de la seva Política exterior i de seguretat comuna, la Unió Europea també ha utilitzat el mecanisme de sancions o mesures restrictives per a complir els seus propis objectius, així com per a aplicar les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

S'entén per fons, altres actius financers i recursos econòmics, els béns de qualsevol tipus, tangibles o intangibles, mobles o immobles i els documents o instruments legals, que acreditin la propietat o altres drets sobre aquests béns, inclosos els crèdits bancaris, xecs de viatge, xecs bancaris, girs, accions, títols, obligacions, lletres de canvi i cartes de crèdit.

Amb la congelació de fons o altres actius financers es pretén impedir qualsevol moviment, transferència, alteració, utilització o transacció que pugui donar lloc a un canvi del volum, import, localització, propietat, possessió, naturalesa o destinació d'aquests fons o recursos econòmics.

MESURES

- S'han de congelar tots els fons o recursos econòmics la propietat, pertinença o tinença dels quals sigui d'una persona física o jurídica, grup o entitat inclòs en la llista consolidada de persones i entitats subjectes a les sancions financeres de la UE.

- No es poden posar fons o recursos econòmics a disposició de les persones físiques o jurídiques, grups o entitats enumerats en la llista consolidada de persones i entitats subjectes a les sancions financeres de la UE.

AUTORITZACIONS

La Secretaria General del Tresor i Política Financera pot autoritzar l'alliberament o posada a disposició de fons o recursos econòmics amb les finalitats següents:

- Executar embargaments acordats abans de la data en què la persona embargada va ser objecte de designació.

- Fer pagaments a un tercer no sancionat per l'execució de contractes anteriors a la data de designació del pagador.

- Cobrir les necessitats bàsiques de la persona designada o els seus familiars i els honoraris per assistència lletrada.

- Pagar les despeses ocasionades per serveis ordinaris de custòdia o manteniment dels fons o recursos econòmics immobilitzats.