Preguntes freqüents

Característiques de les Letras, Bonos i Obligaciones del Estado

LETRAS: Són valors de renda fixa a curt termini (3-6-12 i 18 mesos) i s'emeten a través de subhastes. Generalment, les Letras a 3 i 6 mesos se subhasten el quart dimarts de cada mes i les Letras a 12 i 18 mesos se subhasten, en general, el tercer dimarts de cada mes.

Se emiten al descuento por lo que el precio de compra será inferior al valor nominal, salvo en el caso de rentabilidades negativas.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por títol

En cas d'invertir una quantitat més elevada, sempre ha de ser en múltiples de 1.000 euros.

La rendibilitat obtinguda per les Letras al final del període és la diferència entre l'import que es paga per adquirir-les i el que ens tornen en la data de venciment, que és el nominal sollicitat, en aquest cas els 1.000 €euro.

BONOS I OBLIGACIONES: Són valors de renda fixa a mitjà i llarg termini i s'emeten a través de subhastes. Els bonos i les obligaciones tenen les mateixes característiques i funcionen igual, l'única diferència són els terminis.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por títut.

En cas d'invertir una quantitat més elevada, sempre ha de ser en múltiples de 1.000 euros.

BONOS: a 3 i 5 anys; se subhasten generalment el primer dijous de cada mes.

OBLIGACIONES: a 10, 15 i 30 anys; se subhasten generalment el tercer dijous de cada mes .

D'una mateixa emissió de Bonos o Obligaciones, se'n poden fer diversos trams. Tots els trams tenen les mateixes condicions pel que fa a:

 • Mateixa data de pagament del cupó.
 • Mateix cupó (interès anual, aplicat al valor nominal). .
 • Mateixa data de venciment .


Aquestes dades es coneixen abans de la celebració de la subhasta ja que es publiquen al BOE i s'anuncien al web www.tesoro.es, apartat de Deute Públic, secció de Notícies, el divendres anterior a la subhasta .

En el cas dels bonos i obligaciones, el preu real del valor pot estar per sobre, per sota o a la par del nominal (1.000 € per títol). Això pot dependre de:

 • La proximitat o la llunyania, en el temps, del pagament del cupó (interès sobre el nominal) .
 • L'interès del mercat secundari en el moment de fer la compra

On es pot comprar Deute de l'Estat?

La subscripció de deute públic es pot efectuar a través de diversos canals .

 • Qualsevol oficina del Banc d'Espanya, amb cita prèvia.
 • A través del web del Tesoro, www.tesoro.es, opció: servei de compravenda de valors .
 • En entitats financeres (bancs o caixes) i en societats i agències de valors.
   

Què cal fer per comprar Deute de l'Estat al Banc d'Espanya?


S'ha d'anar a qualsevol sucursal del Banc d'Espanya, amb cita prèvia, i aportar la documentació següent:

 • El NIF de tots els titulars del compte directe (original i còpia).
 • Les dades del compte d'abonament (compte en el qual voleu que el Banc d'Espanya us ingressi els interessos i l'amortització) .
 • Els diners que voleu invertir. El pagament es pot fer durant tot el període de subscripció mitjançant efectiu, xec bancari o conformat o transferència que es realitzarà a un compte de pagament habilitat per Banc d'Espanya a aquest efecte que s'indicarà en el moment de l'obertura del compte directe. tarda del dia anterior a la subhasta. A més, es pot pagar mitjançant xec sense conformar des del començament del termini de subscripció fins a tres dies hàbils abans de la subhasta. El nominal mínim que es pot invertir és de 1.000 euros, però els diners que cal desemborsar al Banc d'Espanya són el dipòsit previ que es fixi abans de la subhasta .


En el cas de les Letras, el dipòsit previ actualment és del 100%, és a dir, 1.000 euros per títol .

En el cas dels Bonos i les Obligaciones del Estado, el dipòsit previ el fixa el Banc d'Espanya amb caràcter general el divendres abans del dia de la subhasta, i s'ha de tenir en compte a l'hora de fer el pagament.

¿On hi ha sucursals del Banc d'Espanya?


Per veure si a la vostra província hi ha sucursal del Banc d'Espanya, visiteu l'enllaç següent:
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/Folletos/Las_sucursales_d/

Què cal fer per comprar Deute de l'Estat al web www.tesoro.es?

En el cas d'operar a través del web tesoro.es, cal disposar del certificat digital (classe: 2CA) o el DNIe .

Si teniu com a certificat el DNI electrònic, entreu a www.tesoro.esi seguiu els passos següents:

 • Heu d'anar al web del Tesoro, www.tesoro.es
 • Al menú de la part superior de la pàgina principal del Tesoro heu de clicar a Servei de Compra i Venda de Valors
 • A la pàgina que s'obre, heu d'anar a la part inferior i fer clic a la pestanya que us indica, "Accedir a l'aplicació"quot;.
 • A la part inferior de la pàgina següent premeu sobre l'opció :
  • Enllaç al Servei de Compravenda .

 https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/compra-y-venta-de-valores

Per a més informació podeu consultar com comprar Valors del Tesoro a través d'Internet visitant el nostre vídeo de demostració:https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar.

.¿Cómo puedo obtener el DNI-e o el Certificado Digital 2CA?.

Us recomanem que accediu al vídeo següent: Com comprar Valors del Tesoro a través d'Internet (enllaç al vídeo:
 https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar).

DNIe: Cal que no estigui caducat i que el certificat electrònic d'autenticació i signatura electrònica que incorpora estiguin actius.

Certificado digital, clase: 2CA: LEl podem obtenir per Internet en tres passos molt senzills:

 1. Sollicitud del certificat d'usuari: Se sol.licita a través de la pàgina web de la fàbrica nacional de moneda i timbr  (http://www.cert.fnmt.es/), opció ciutadans / obtenir certificat (introduïm el NIF al formulari de petició). Quan acaba el procés, envien un codi de sol.licitud que cal conservar.
 2. Acreditar la identitat: Us heu de dirigir a una oficina de registre (tresoreria, seguretat social, etc.) i aportar el NIF i el codi de sollicitud.
 3. Descarregar el certificat: Des del mateix PC on s'ha fet la sol.licitud, baixem el certificat. Per fer-ho cal introduir el codi de sol.licitud. Un cop descarregat el certificat, es desa al navegador.

Per a més informació, podeu consultar el nostre vídeo de demostració:
 https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar

Comisiones que cobra el Banco de España

Las transferencias de efectivo devengan a favor del Banco de España las comisiones que acuerda su Comisión Ejecutiva. Desde el día 2 de enero de 2005 están fijadas en el 1,5 por mil, con un mínimo de 0,9 euros y un máximo de 200 euros, sobre el importe que se debe transferir.

Pot comprar Deute de l'Estat un menor d'edat a través dels comptes directesS

Quan es tracta d'una persona menor d'edat, si vol comprar Valors del Tesoro, ho podrà fer directament al Banc d'Espanya. Per fer-ho s'hi haurà de personar el representant legal del menor amb la documentació següent:

 • Si és un dels pares: ha d'aportar el llibre de família, còpia i original del seu NIF i del NIF del menor. Si aquest no tingués NIF, cal presentar la targeta d'identificació fiscal.
 • Si n'és el tutor legal: ha d'aportar el document legal que ho acrediti o poder notarial, juntament amb la còpia i l'original del seu NIF, el NIF del menor, o quan no se'n tingui, la targeta d'identificació fiscal .


Per obrir el compte directe no cal que es presenti el menor.
A través d'Internet no és possible sollicitar Deute Públic a nom d'una persona menor d'edat, ja que per disposar del Certificat Digital de Classe 2CA o d'usuari cal ser major d'edat.

¿Pot comprar deute a través del sistema de comptes directes una persona no resident?

Els Comptes Directes són un servei creat pel Banc d'Espanya, d'acord amb el Tesoro Público, per poder subscriure i mantenir directament Deute de l'Estat al Banc d'Espanya. Per tant, són comptes de Valors del Tesoro, no d'efectiu, que qualsevol persona física o jurídica, resident a Espanya, pot tenir.
Per poder subscriure deute públic, directament a través del Banc d'Espanya o a través del web del Tesoro (www.tesoro.es), cal ser resident a Espanya.
En el cas de no ser resident espanyol, es pot adquirir deute públic espanyol a través d'entitats financeres .

¿Pot comprar Deute de l'Estat una persona jurídica a través del sistema de Comptes Directes?.

Actualment les gestions d'obertura de compte directe, compra, venda, etc. com a persona jurídica es fa directament al Banc d'Espanya. Aquest servei encara no està habilitat per operar a través del servei de compravenda del web del Tesoro.

La documentació que cal aportar al Banc d'Espanya és la següent:

 • Una carta dirigida al departament jurídic sol·licitant obrir un compte directe per subscriure deute públic .
 • L'escriptura de constitució i de poder (original i còpia) .
 • Els poders inscrits en el registre mercantil .
 • Còpia de la pàgina del BORME en què figuri inscrita la societat (només en el cas de les empreses inscrites amb posterioritat al 30-12-1989) .
 • CIF de l'empresa .
 • NIF de l'apoderat .

.

¿Pot comprar Deute de l'Estat una persona jurídica a través del sistema de Comptes Directes?.

Actualment les gestions d'obertura de compte directe, compra, venda, etc. com a persona jurídica es fa directament al Banc d'Espanya. Aquest servei encara no està habilitat per operar a través del servei de compravenda del web del Tesoro.

La documentació que cal aportar al Banc d'Espanya és la següent:

- Una carta dirigida al departament jurídic sol·licitant obrir un compte directe per subscriure deute públic .
- L'escriptura de constitució i de poder (original i còpia) .
- Els poders inscrits en el registre mercantil .
- Còpia de la pàgina del BORME en què figuri inscrita la societat (només en el cas de les empreses inscrites amb posterioritat al 30-12-1989) .
- CIF de l'empresa .
- NIF de l'apoderat .
.

¿Com comprovar que les operacions les he efectuat correctament per Internet

Des del web del Tesoro (www.tesoro.es), Servei de Compra i Venda de Valors, podeu verificar les vostres operacions a la pestanya LES MEVES OPERACIONS:

Un cop hàgiu accedit a l'aplicació, us sortirà un menú al marge esquerre de la pantalla. Si cliqueu en l'opció de Les meves operacions, us apareixerà a la pantalla següent una llista on podreu verificar totes les operacions fetes a través del nostre web. En cada operació us donarà l'opció de seleccionar l'històric, on podreu comprovar l'estat de l'operació.

 

Com ha de signar el cotitular d'un compte directe ?


Per poder signar la petició de compra, el cotitular del compte directe ha de seguir els passos següents:

 • Heu de sortir del servei de compra i venda de valors i tornar-hi a entrar, però seleccionant el certificat del cotitular .
 • Surten tres opcions:
  • Crear un compte conjunt associat a una subscripció .
  • Registrar les dades del vostre compte conjunt a Internet
  • Continuar amb l'alta.

Heu d'entrar en l'opció Continuar amb l'alta. Aquesta opció només estarà habilitada si accediu amb el certificat del cotitular. Si accediu amb el certificat de la persona que ha creat el compte, aquesta opció no estarà habilitada.

 

¿Puc canviar el compte d'abonament?


Si voleu que els diners procedents de l'amortització i del pagament de cupons se us ingressin en un compte corrent diferent del que vau indicar en un primer moment, podeu modificar fàcilment el compte d'abonament a través de l'aplicació de sistema de compravenda. Heu de seguir els passos següents:

 • Accediu a l'aplicació de compravenda de valors.
 • Al menú (de color taronja) de la part esquerra de la pantalla, hi figura la pestanya Modificar, que us ofereix les opcions següents:
  • Dades personals.
  • Notificacions per correu electrònic .
  • Compte d'abonament.

Si seleccioneu el compte d'abonament, us demana que trieu el tipus de compte directe (si és individual o conjunt). Quan seleccioneu de nou, us sortirà la pantalla on podeu introduir el nou número de compte bancari. Per tal que l'operació quedi completada l'haureu de signar electrònicament.
Si el compte directe és conjunt, la modificació la duu a terme el gestor del compte (persona que obre el compte directe) i ha d'estar signada per tots els titulars perquè l'operació quedi igualment completada.
 

¿Es poden anullar les peticions efectuades

En cas que vulgueu anullar una petició abans de la celebració de la subhasta, cal estar dins del termini per fer-ho. El producte haurà de sortir com a disponible al canal que hàgiu triat per efectuar la dita anullació.
Si la subscripció s'ha fet a través d'Internet, l'anullació es pot realitzar mentre segueixi obert el termini de subscripció.

Si la subscripció l'heu feta presencialment a través del Banc d'Espanya, disposeu fins al dia anterior al dia de la subhasta.
 

Anullació de peticions a través d'Internet .


En el cas que subscriviu a través d'Internet i mentre l'opció estigui dins del termini, accediu al servei de compravenda de valors i cliqueu al menú que surt a la part esquerra. Trieu l'opció Anullar.
Una petició també pot quedar anul.lada pel fet que no s'ha realitzat la transferència amb prou temps d'antelació perquè l'import estigui dipositat al Banc d'Espanya almenys dos dies hàbils abans de la celebració de la subhasta.
E En cas que la petició quedi anul·lada, se us transfereixen els diners al compte d'origen. Aquesta transferència no us comporta cap despesa addicional.

 

¿Qué es el depósito previo?

En el caso de los bonos y obligaciones el precio real del valor (1 titulo), puede salir por encima, por debajo o a la par del valor nominal (1000 €), esto puede depender de :

 • La cercanía o lejanía del pago del cupón (interés sobre el nominal).
 • El interés del mercado en el momento de realizar la compra.

Por ello, Tesoro solicita un depósito previo, este depósito se aplica sobre el nominal a invertir, y se tiene que tener en cuenta al realizar la suscripción.
Una vez celebrada la subasta conocemos el precio efectivo del valor, la diferencia entre el depósito previo y el precio efectivo, se le devuelve a los pocos días de celebrarse la subasta en la cuenta de abono facilitada, sin aplicarle comisión alguna.