Skip to main content

Comissions i gestores

Les comissions dels Fondtesoro poden ser les següents:

1.  Les comissions dels Fondtesoro poden ser les següents:

  • Comissió de gestió: la percep la Societat Gestora com a remuneració pels serveis.
  • Comissió de depositari: la percep la Societat Depositària (on el fons d’inversió té dipositats els títols que posseeix) com a remuneració pels serveis.

l'import màxim conjunt d’aquestes comissions és del 1,05% anual del patrimoni del fons per als Fondtesoro a curt termini. Per als Fondtesoro a llarg termini, el Conveni de col·laboració Fondtesoro estableix que per a fons amb durada de cartera superior a dotze mesos, la comissió de gestió més la de depòsit no excediran l’1,25%

En la modalitat de Fondtesoro Plus, els límits màxims de les comissions carregades per aquests conceptes són de l’1,35% del valor del patrimoni mitjà diari durant l’exercici.

2.  Comissions carregades al partícip

En els Fondtesoro a curt termini no es poden aplicar comissions directament al partícip en cas de reembors ordinari.

En els Fondtesoro a llarg termini i Fondtesoro plus FI (anteriorment Fondtesoro FI i Fondtesoro Renta FI) sí que es poden aplicar comissions (o càrrecs equivalents) al partícip, en el moment del reembors. Aquestes comissions són de dos tipus:

  • Una comissió de reembors, que està subjecta a dos límits pel Conveni Fondtesoro: només es pot aplicar a les participacions reemborsades que el partícip hagi tingut durant un període igual o inferior a un any; i no pot superar l’1% de l’import reemborsat. Molts dels Fondtesoro que hi ha no apliquen aquesta comissió.
     
  • Un descompte a favor del fons, addicional al de reembors, que només es pot aplicar en cas que les participacions reemborsades s’hagin mantingut durant menys de 30 dies i que no pot superar el 2% de l’import reemborsat. Aquesta comissió s’aplica a un nombre molt reduït de fons Fondtesoro, ja existents, i a més –excepte en casos extrems- es difícil que afecti el petit inversor (que acostuma a invertir amb un horitzó temporal molt més ampli).

Consultar Quadre APORTACIONS MINIMES EXIGIDES I COMISSIONS APLICADES PER LES SOCIETATS GESTORES