Característiques

Els Fondtesoro són una modalitat especial de Fons d´Inversió que inverteixen gran part del seu patrimoni en Valors del Tesoro. Per tant, suposen per a l´inversor (denominat partícip en el fons d´inversió) una forma indirecta d´invertir en Valors del Tesoro: en lloc de mantenir directament aquests valors, es posseeixen participacions en un fons d´inversió, que, al seu torn, manté en la cartera els Valors del Tesoro.

Els Fondtesoro estan promoguts i administrats per Societats Gestores que, després d´un procés de selecció, van firmar amb el Tesoro Público un conveni de col·laboració que les obliga a complir determinades condicions, en particular, invertir un determinat percentatge en Valors del Tesoro, no sobrepassar uns límits màxims en les comissions i despeses carregades al Fons i al partícip, i no exigir quantitats gaire elevades per poder ser partícip. A canvi, el conveni els permet usar la marca Fondtesoro i gaudir del suport publicitari del Tesoro Público.

Els Fondtesoro, actuen sempre en règim de capitalització per la qual cosa, en lloc de distribuir entre els seus partícips els rendiments que reben pels valors de la seva cartera, els tornen a invertir; aquest fet permet als seus partícips beneficiar-se d´un tractament fiscal favorable de les rendes obtingudes, que tenen la consideració de variacions patrimonials i no tributen si no es produeix el reemborsament de les participacions (consulue els Avantatges dels Fondtesoro).

La inversió en els Fondtesoro està oberta a totes les persones que desitgin fer-ho i que estiguin disposades a efectuar la inversió mínima corresponent. Aquest mínim no pot superar els 300 €. A la pràctica, les Societats Gestores han fixat quantitats inferiors a la majoria dels Fondtesoro.

El principal avantatge dels Fons d’inversió es la liquiditat: el partícip es pot retirar, en part o totalment, del fons en qualsevol moment només sol·licitant a la Societat Gestora el reembors de les participacions. Les Societats Gestores han de reemborsar les participacions dels partícips que ho sol·licitin en un termini màxim de setanta-dues hores. En la pràctica, les Societats Gestores ho fan en un termini més curt. Per garantir aquesta liquiditat, les Societats Gestores han de mantenir una part dels recursos del fons en efectiu per poder atendre les sol·licituds de reembors. En cas que l’inversor sol·liciti un reembors superior a 300.506,05 € les Societats Gestores podran demanar un preavís de deu dies.

Els Fondtesoro són a més una inversió segura. D´una banda, pel fet que els Fondtesoro inverteixen gran part del seu patrimoni en Valors del Tesoro; d´altra, per la supervisió a la qual són sotmeses las Societats Gestores per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valores. A més, el Tesoro Público vigila el compliment de les clàusules del conveni que té subscrit amb aquestes entitats pel que fa a aspectes com ara la composició de la cartera, comissions, informació, etc.

A més de segura, la inversió a Fondtesoro també és atractiva per les comissions competitives que s’han limitat al conveni Fondtesoro actual (vegeu Comissions).