Skip to main content

Procediment d'accés a la condició de Creador de Mercat de Lletres

Les entitats que desitgin accedir a la condició de Creador del Mercat de Lletres hauran d´enviar una sol.licitud al Director General del Tesoro i Política Financera a la qual manifestaran la seva intenció de ser Creadors de Mercat de Lletres i el compromís de l´entitat amb les obligacions que es descriuran a continuació. De la mateixa manera, s´haurà d´incloure la informació necessària per poder verificar el compliment dels requisits enumerats a l´apartat anterior. A més, s´adjuntarà una memòria a la qual s´exposaran els medis tècnics i humans a disposició de l´entitat per a la realització de les activitats de creació de mercat.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrà sol.licitar la informació addicional que consideri adient.

La condició de Creador de Mercat és atorgada per la Dirección General del Tesoro y Política Financiera previ informe favorable del Banco de España.