Obligaciones del Creador de Mercado de Bonos y Obligaciones

1. Participació a les subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado: Cada Creador haurà de presentar a cada subhasta peticions per un valor nominal mínim del 3 per 100 de la quantitat adjudicada pel Tesoro per a cada tipus d'instrument a preus no inferiors al marginal d'adjudicació, menys 5 cèntims per a Bonos del Estado a tres anys; 10 cèntims per a Bonos del Estado a cinc anys; 15 cèntims per a Obligaciones del Estado a deu anys, i 30 cèntims per a Obligaciones del Estado a més de deu anys.

S'exclouran del còmput del compliment d'aquesta obligació les subhastes en les quals concorri alguna de les dues condicions següents:

- Que la rendibilitat corresponent al preu marginal de la subhasta se situï 2 o més punts bàsics per sota de la rendibilitat corresponent al preu d'oferta al mercat secundari existent cinc minuts abans de la celebració de la subhasta.

- Que un 40 per 100 del volum emès es concentri en una sola entitat.

2. Garantizar la liquidez del mercado secundario de Bonos y Obligaciones y de valores segregados cumpliendo con las obligaciones que se especifican en las letras siguientes. Las obligaciones de cotización de los Bonos y Obligaciones se cumplirán cuando las cotizaciones, con los diferenciales máximos y los volúmenes mínimos acordados por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se mantengan en cada uno de los días laborables según el calendario aprobado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en la pantalla de los mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación que se determine por esta Dirección General, durante, al menos, cinco horas entre las 8:30 y las 17:15 horas de cada día de los mencionados laborables.

Les obligacions de cotització dels principals segregats es compliran quan les cotitzacions, amb els diferencials màxims i els volums mínims acordats per la Direcció General del Tresor, es mantinguin cada un dels dies laborables segons el calendari aprovat per la Direcció General del Tresor i Política Financera, a la pantalla dels mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació electrònica que determini aquesta Direcció General, durant un període de quatre hores entre les 9:00 i les 17:15 hores.
La Direcció General del Tresor i Política Financera podrà modificar les condicions de cotització exposades fins ara així com les que apareixen a les lletres següents, després de consultar els Creadors.

a) Cada Creador de Mercat haurà de cotitzar obligatòriament les referències definides com a referència del mercat o benchmark que seran acordats per la Direcció Generaldel Tresor, després de consultar els Creadors de Mercat. En la cotització d'aquestes referències s'hauran de respectar els diferencials màxims de preus de demanda i oferta i volums mínims cotitzats acordats perla Direcció General del Tresor i Política Financera, després de consultar els Creadors de Mercat.

b) Cada Creador haurà de cotitzar obligatòriament principals segregats d'acord amb les condicions de diferencial màxim i volums mínims acordats per la Direcció General del Tresor i Política Financera, després de consultar els Creadors de Mercat.

Per a la cotització dels principals segregats, els Creadors de Mercat es poden dividir en grups. Així,la Direcció Generaldel Tresor podrà dissenyar cistelles, després de consultar els Creadors, en què es podran incloure els principals segregats la cotització dels quals serà obligatòria. Cada cistella s'assignarà a un grup de Creadors de Mercat. Per a l'elaboració de les cistelles es tindrà en compte el venciment de les referències que les componguin, de manera que siguin similars de durada i liquiditat. Les cistelles es modificaran periòdicament.

3. Aportar la informació quela Direcció General del Tresor i Política Financera pugui demanar sobre el mercat de Deute en general i sobre l'activitat del Creador en particular.

4. Assegurar amb la seva actuació el bon funcionament del mercat, tot respectant les obligacions operatives que s'estableixin i evitant la realització d'accions que puguin afectar negativament el mercat o la Deuda del Estado.