Skip to main content

Drets del Creador de Mercat

1. Participació en les subhastes del Tesoro: només els Creadors de Mercat de Bonos y Obligaciones del Estado podran presentar peticions durant els trenta minuts previs al tancament del termini de presentació de peticions en cada subhasta de Bonos y Obligaciones.

2. Accés a les segones voltes: els Creadors de Mercat de Bonos y Obligaciones del Estado podran accedir en exclusiva a la segona volta de les subhastes de Bonos y Obligaciones del Estado, que es desenvoluparà entre la resolució de la subhasta i les dotze hores del dia hàbil anterior al de la seva posada en circulació.

L'import que s'emetrà com a màxim en la segona volta per a cada Letra serà del 24 % del nominal adjudicat en la fase de subhasta d'aquella mateixa Letra.

Durant aquesta segona volta, aquests Creadors de Mercat podran presentar peticions, que seran adjudicades al preu mitjà ponderat arrodonit que resulti de la fase de subhasta. No obstant això, en la convocatòria de les subhastes, la Secretaria General del Tesoro pot determinar un mètode diferent de l'anterior de la segona volta de la subhasta. Fent ús d'aquesta prerrogativa, actualment ia causa de les condicions del mercat, les peticions a la segona volta seran adjudicades al preu marginal ponderat arrodonit de la fase de subasta.

L'import màxim a adjudicar a cada creador, un cop presentada prèviament la petició corresponent, ha de reflectir la seva participació en les adjudicacions d'aquesta subhasta i una subhasta comparable d'aquest Bono o Obligación i, al seu torn, ha d’estar multiplicat per un coeficient de premi. El coeficient de premi podrà tenir quatre possibles trams no acumulables:

- Un 24 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones i que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta..

- Un 20 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones i que, tanmateix, no hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

- Un 4 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta i que, tanmateix, no hagin complert durant l'últim període d'avaluació els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones.

- Un 0 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació no hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones i que tampoc no constin com a més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

3. Segregació i reconstitució de valors de Deute de l'Estat: els Creadors de Bonos y Obligaciones seran les úniques entitats autoritzades per segregar i reconstituir valors de Deute de l'Estat segregable.

4. Altres operacions de gestió del Deute: la condició de Creador de Mercat de Bonos y Obligaciones del Estado serà valorada quan es triïn contrapartides per a altres operacions de gestió i col·locació de Deute que pugui fer el Tesoro, com ara les emissions sindicades en euros, les operacions de permuta financera i les emissions en divises.

5. Recepció d'informació sobre la política de finançament del Tesoro.

6. Participació, si s'escau, en la fixació dels objectius d'emissió d'instruments del Tesoro a mitjà i a llarg termini.

7. Representació ala Comissió Assessora del Mercat de Deute Públic, conjunta amb els Creadors de Mercat de Letras del Tesoro.