Criteris para avaluar l'activitat dels Creadors de Mercat y Obligaciones

L- Participació en operacions de gestió de la cartera de Deuda del Estado que dugui a terme aquesta Direcció General.

- Participació en les operacions de canvis i recompres efectuades per la Direcció General del Tresor i Política Financera.

- Cotització de Bonos i Obligaciones i estrips als mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació que determini la Direcció General del Tresor i Política Financera.

- Participació en la negociació mensual total de Letras i de Bonos i Obligaciones als mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació que determini la Direcció General del Tresor i Política Financera.

- Participació en la negociació mensual de Bonos i Obligaciones entre membres del mercat de Deute Públic en Anotacions.

- Participació en la negociació mensual de Bonos i Obligaciones dels Creadors i les entitats que no siguin membres del mercat de Deute Públic en Anotacions.

- Activitat de segregació i reconstitució de valors segregables, així com la negociació d’aquests.

- Aspectes qualitatius, com ara la participació en les operacions de promoció interior i exterior de la Deuda del Estado, el grau de distribució de la Deuda del Estado en països o zones geogràfiques estratègiques, la regularitat en el comportament dels Creadors de Mercat i qualsevol altra activitat que reflecteixi el compromís amb el mercat de Deute Públic espanyol.

- Es penalitzaran aspectes com ara no aportar la informació o l’assessorament que demani la Direcció General del Tresor i Política Financera, no assistir a les reunions de la Direcció General del Tresor i Política Financera amb els Creadors de Mercat, presentar peticions a les subhastes que es desviïn significativament del preu o de la rendibilitat del mercat secundari existent cinc minuts abans de la celebració de la subhasta, o desenvolupar accions que puguin afectar negativament el funcionament del mercat.

- Es penalitzaran, en tot cas, les entitats que no compleixin les obligacions de participar en subhastes i de garantir la liquiditat del mercat secundari mitjançant la cotització