Marc Legal

L'emissió de Deute Públic ha d'estar autoritzada per llei.

La Llei General Pressupostària concedeix un elevat grau de llibertat al Govern per a la gestió del Deute Públic, amb l'única limitació de respectar les restriccions establertes en la Llei de pressupostos generals de l'Estat de cada exercici o en altres lleis.

Concretament, en la Llei de oressupostos generals de l'Estat de cada exercici es disposen els criteris generals als quals s'ajustarà l'emissió de Deute públic al llarg de l'any corresponent i es fixa el límit màxim d'emissió. Es tracta d'un límit global, sense distingir entre diferents tipus de Deute públic (interna o externa, per instruments, etc.). Així doncs, el Govern i, pre delegació, la Ministra d'Economia i Hisenda (que, al seu torn, delega la major part dels seus poders en la Direcció General del Tesoro i Política Financera), pot triar lliurement qualsevol tipus d'instrument de Deute, les seves característiques i el procediment de col·locació. A més, pot alterar el volum total de Deute en circulació, a través d'emissions addicionals, amortitzacions anticipades i bescanvis. Tots aquests aspectes es regulen en un Reial Decret i en una Ordre Ministerial que s'aproven i publiquen a l'inici de cada exercici.

Por últim, en Ressolucions de la Direcció General del Tesoro i Política Financera , es detallen algunes qüestions relatives a les emissions dels diferents instruments de Deute de l'Estat per a l'exercici, com ara el calendari corresponent a les subhastes ordinàries o les taules d'equivalència entre preus i rendiments.

D'altra banda, el Banco de España actua com a agent financer de l'Estat, encarregant-se de la gestió Central d'Anotacions, on es liquiden i compensen les operacions realitzades en el mercat espanyol de Deute Públic anotat. Aquesta tasca és perfectament compatible amb les limitacions relatives a la prohibició de la monetització i finançament privilegiat del dèficit públic establertes en el Tractat de Maastricht, i recollides a la Llei 13/1994, de l'1 de juny, d'Autonomia del Banco de España. Per aquest motiu, també és rellevant la normativa continguda en les Circulars del Banco de España.