Skip to main content

Lletres del Tresor

Són valors de renda fixa a curt termini representats exclusivament mitjançant anotacions a compte.Es van crear el juny del 1987, quan es va posar en funcionament el Mercat de Deute Públic en Anotacions.

 L'import mínim de cada petició és de 1.000 euros (166.386 pessetes), i les peticions per import superior han de ser múltiples de 1.000 euros. Les Lletres s'emeten mitjançant subhasta.

Són valors emesos al descompte , per la qual cosa el seu preu d'adquisició és inferior a l'import que l'inversor rerbà en el moment del reemborsament. La diferència entre el valor de reemborsament de la Lletra (1.000 euros) i el seu preu d'adquisició serà l'interès o rendiment generat per la Letra del Tesoro.

 Aquests rendiments estan exemptes de renteció a compte tant en l'àmbit de l'IRPF com en de l'Impost sobre Societats, sense perjudici que calgui incloure's en la declaració anual d'aquests impostos.

 Actualment el Tesoro emet Letras del Tesoro amb els terminis següents:

  •  Letras del Tesoro a 3 mesos
  •  Letras del Tesoro a 6 mesos
  •  Letras del Tesoro a 9 mesos
  •  Letras del Tesoro a 12 mesos