Skip to main content

Impost Societats

Les rendes procedents dels Valores del Tesoro, en qualsevol de les seves modalitats, obtingudes per subjectes passius de l'impost sobre societats tributaran per aquest impost al tipus que li correspongui que, amb caràcter general és del 25%.

La seva integració en l'impost es realitza, normalment, pel criteri de meritació; és a dir, imputant a cada període impositiu les rendes meritades en el mateix, amb independència de la data en què realment es rebin.
 

 Retenció
En general, els rendiments generats pels Valors del Tesoro la titularitat dels quals correspongui a subjectes passius de l'Impost sobre Societats estan exonerat de retenció a compte.

No obstant això, existeixen algunes excepcions en les quals sí s'aplicarà la retenció a compte del 19%. Entre d'altres, podem destacar les següents:
 

  • 1. Els rendiments derivats de comptes financers basats en Valors del Tesoro.
  • 2. Els rendiments derivats de les transmissions o reemborsaments de participacions en Fondtesoro, excepte supòsits determinats.