Skip to main content

Tributación de los Strips

Qualificació  

Els valors resultants de la segregació dels Bonos i Obligaciones del Estado (strips) són actius de rendiment implícit, per la qual cosa la diferència entre el preu de venda o amortització i el preu de compra d'aquests valors té la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte, en conseqüència, a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.


Tributació

La diferència entre el preu de transmissió, amortització o reemborsament i el d'adquisició és un rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció, que s'integra en la renda de l'estalvi i es grava al 19% fins als 6.000 €; el tram de la base liquidable entre 6.000 € i 50.000 € tributa al 21% i el tram que excedeix els 50.000 € tributa al 23%.


Retenció

Els rendiments dels estrips, tant per segregació de cupons com principal, estan subjectes a retenció.