Skip to main content

Tributació dels Bonos i Obligaciones del Estado

CUPÓ


1. Qualificació

L'import dels interessos percebuts -cupó- té la consideració de rendiment de capital mobiliari de l'exercici en què es perceben.


2. Tributació


Els interessos —cupó— generats pels Bonos i Obligaciones del Estado tributen a la taxa del 19% fins als 6.000 €; el tram de la base liquidable entre 6.000 € i 50.000 € tributa al 21% i el tram que excedeix els 50.000 € tributa al 23%.


3. Retenció

Sobre aquest rendiment s'aplica retenció a compte de l'IRPF (19%).
TRANSMISSIÓ O AMORTITZACIÓ

1. Qualificació

Els rendiments generats en la transmissió o amortitzaciós dels Bons o Obligaciones del Estado tenen la consideració de rendiment de capital mobiliari, subjecte a l'IRPF.


2. Tributació

Aquest rendiment es computarà com la diferència entre el valor de transmissió o amortització i el preu d'adquisició o subscripció dels Bons o Obligacions que es transmeten o amortitzen.

No obstant això, el rendiment així calculat podrà reduir-se en les despeses accessòries d'adquisició i alienació que es justifiquin adequadament.
 

El rendiment net tributa al 19% fins als 6.000 €; el tram de la base liquidable entre 6.000 € y 50.000 € tributa al 21%  i el tram que excedeix els 50.000 € tributa al 23%.
3. Retenció

Els rendiments derivats de la transmissió o l'amortització de Bonos i Obligacions del Estado no estan sotmesos a retenció a compte de l'IRPF, tret dels casos de contractes de comptes basats en operacions sobre els dits valors ("comptes financers") o quan operi la norma "antirentat" de cupó.