Glosario

Actiu al qual es refereixen els contractes de productes derivats, i per tant el seu preu condiciona el valor d'aquests.
Operació per la qual es retorna al tenidor del valor, al venciment d’aquest, el principal o el preu de reembossament (principal més prima o menys pèrdua).
Registre comptable que representa un conjunt de drets de contingut econòmic, associat a un valor. La persona que apareix legitimada en els assentaments del registre comptable gaudeix de la presumpció de titularitat del registre. La transmissió d'una anotació en compte té lloc per transferència comptable, sense que sigui necessària la intervenció d’un fedatari públic. La inscripció de la transmissió és oposable enfront de tercers i produeix els mateixos efectes que la transmissió dels títols físics. La legitimació per a la transmissió i per a l'exercici dels drets derivats dels valors representats per anotacions en compte es pot acreditar mitjançant l'exhibició de certificats expedits per les entitats encarregades dels registres. Aquests certificats no tenen altra funció que l'acreditació de la legitimació, ino és possible fer-los servir com a títol de tradició ni negociar-los.
Operació en virtut de la qual el Tresor duu a terme permutes de valors de deute públic: els que el Tresor lliura suposen una nova emissió, i els que rep es retiren de la circulació i s’amortitzen. Aquest intercanvi de valors se sol instrumentar en forma de subhasta. En els últims anys el Tresor no ha efectuat bescanvis


És un valor que té venciment a mitjà o llarg termini, i que genera rendibilitat per a l'inversor normalment a través de pagaments periòdics (cupons) fins al moment del venciment, en el qual s'abona el valor d'amortització del bo i es paga l'últim cupó. Dintre dels Valors de Tresor, tant els Bons com les Obligacions de l'Estat responen a aquestes característiques: els Bons de l'Estat s'emeten a terminis d'entre 2 i 5 anys i les Obligacions a terminis superiors als 5 anys.
Tipus especial de bo que no paga cupons fins al venciment i en el qual la rendibilitat per a l'inversor consisteix exclusivament en la diferència entre el preu d'adquisició i el preu de reemborsament del bo. Avui dia, el Tresor espanyol no emet bons cupó zero, encara que sí existeix la possibilitat, per part d'alguns participants en el mercat, de “crear” valors d'aquest tipus mitjançant la segregació dels diferents fluxos de caixa de Bons i Obligacions de l'Estat. Les Lletres del Tresor tenen aquestes característiques, ja que no paguen cupons abans de l’amortització.
Valor de Deute de l'Estat amb cupó anual, emès a un termini comprès entre dos i cinc anys. Actualment, s'emet a uns terminis de tres i cinc anys.
Bo teòric que s'empra com actiu subjacent en els mercats de futurs sobre deute públic com a substitut dels bons reals, per afavorir la liquiditat d’aquests mercats.
Valor negociable amb cupons periòdics que són susceptibles de segregació i negociació separada del principal, de manera que un valor amb n pagaments periòdics de cupó es converteix en n+1 (inclòs el principal) bons cupó zero. En el cas del Deute de l'Estat, aquesta operació només la poden efectuar els Creadors de Mercat. Pel que fa a l'àmbit de la negociació, compensació i liquidació, les segregacions s’han de fer sobre imports nominals múltiples de 100.000 euros, amb un mínim de 500.000 euros. D'altra banda, el valor nominal dels principals segregats i dels cupons segregats és de 100.000 euros i 1.000 euros, respectivament.
En termes de Comptabilitat Nacional, és la diferència entre els recursos i usos, corrents i de capital, de l'Estat. És equivalent a la diferència entre la variació neta d'actius financers i la variació neta de passius financers de l'Estat. Comunament es coneix com el dèficit de l'Estat en termes de comptabilitat nacional, perquè presenta el saldo pressupostari de les operacions no financeres comptabilitzades pel principi de meritació. Aquest concepte no coincideix amb el de superàvit (+) o dèficit (-) de caixa, en el qual es recullen les diferències entre els ingressos i les despeses no financeres de l'Estat en termes de liquidació pressupostària.
Cartera registrada a favor d'un participant en el mercat de deute públic anotat més els valors cedits temporalment menys els adquirits temporalment. Per tant, es tracta dels valors que aquest participant ha adquirit, independentment de les operacions de cessió o adquisició temporal que hagi efectuat.
Saldo del compte de valors d'un agent participant en el mercat de deute públic anotat. Representa el volum de valors anotats de la seva propietat, independentment del tipus d'operació utilitzada per adquirir-los, en el moment del càlcul.
Per a cada entitat gestora, registre global dels saldos de deute públic, contrapartida exacta, en tot moment, dels saldos mantinguts en aquest compte pels no titulars de compte propi que l'hagin triat com a registradora.
Registre individual dels saldos de deute mantinguts a nom propi a Iberclear, mantinguts per entitats financeres.
Comptes de valors anotats propietat de tercers que han triat com a entitat gestora el Banc d'Espanya. Es tracta d'un canal dirigit especialment a inversors particulars.
Membres del mercat de deute públic la funció dels quals és afavorir-ne la liquiditat i cooperar amb el Tresor en la difusió exterior i interior del deute de l'Estat. Adquireixen una sèrie de compromisos relatius a la presentació de licitacions en les subhastes de deute i de cotització i negociació en el mercat de deute anotat, així com en relació amb l'emissió i col·locació de deute emès pel Tresor. Sota el compliment de certes condicions, són els únics autoritzats a anar a les segones voltes de les subhastes de Deute de l'Estat. El seguiment de la seva activitat es fa mensualment, d'acord amb criteris de participació tant en el mercat primari com en el secundari. L'àmbit de col·laboració d'aquestes entitats amb el Tresor es limitava als Bons i Obligacions, fins que la Resolució de 5 març de 2003, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, va introduir la figura del creador de mercat de Lletres del Tresor.
Interès nominal, generalment periòdic i expressat com un percentatge del valor nominal de l'actiu, que tenen dret a percebre els propietaris d'un bo. Pot ser fix (quan la seva quantia concreta es fixa en el moment de l'emissió) o variable (quan la seva quantia es revisa en determinats moments de temps). Dins dels Valors del Tresor, els Bons i les Obligacions de l'Estat paguen un cupó anual, que en totes les referències actualment obertes és fix.
Interès reportat i no pagat d'un bo. Es calcula multiplicant el tipus d'interès nominal (cupó nominal) per la fracció de temps transcorregut des que es va començar a reportar.
Operació per la qual es crea i es posa en circulació un títol-valor.
Modalitat d'emissió pròpia dels valors que no tenen cupons periòdics. Aquests valors comprometen l'emissor a efectuar un únic pagament en la data de venciment (generalment per import de el valor nominal), i per tant la seva rendibilitat ve donada pel fet que l'inversor els adquireix a un valor inferior al de reemborsament; la diferència entre preu d'adquisició i valor nominal és el descompte i denota la rendibilitat absoluta que obté l'inversor. Dins del Deute de l'Estat espanyol, aquesta és la forma d'emissió de les Lletres del Tresor.
Les Entitats Gestores són institucions financeres autoritzades a mantenir en els seus registres Deute de l'Estat per compte dels seus clients.
Propietat d'un conjunt de valors que els fa plenament equivalents entre si a efectes legals.
És la Societat de Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de valors. Constituïda per l’SCLV i el Banc d'Espanya que, després de l'aprovació de la Llei de mesures de reforma del sistema financer, unifica la gestió dels sistemes de registre, compensació i liquidació de valors d'àmbit nacional. Amb anterioritat a aquesta Llei, l’SCLV s'encarregavadel registre, la compensació i la liquidació d'AIAF Mercat de Renda Fixa i dels mercats borsaris, mentre que el Banc d'Espanya gestionava, per compte del Tresor, la Central d'Anotacions del Mercat de Deute Públic (CADE).
Retribució, generalment expressada en tant per cent anual, que es rep per una inversió. Pot entendre's en dos sentits:1.-Interès nominal: propi dels valors amb rendiment explícit. És un concepte equivalent al de cupó.

2.-Interès efectiu: aquell que iguala capital invertit amb el valor actualitzat de tots els cobraments que es percebran amb aquesta inversió en el futur. Aquesta és, per tant, la millor mesura de la rendibilitat d'un valor en el moment en què s'adquireix.

Característica d'un actiu financer que es refereix a la facilitat amb què pot ser transmès en el mercat secundari; per tant, l'elevada liquiditat dels valors és una dada fonamental per a l'inversor que prevegi vendre abans de venciment. En general, la liquiditat dels valors és més gran com més gran sigui el volum emès, més eficient sigui el sistema de compensació i liquidació (és a dir, el sistema d'execució de les operacions contractades), menors els costos d’execució d'operacions, i menys rellevants les traves, legals o fiscals, per dur-les a terme.
Valores de Deuda pública a corto plazo emitidos a descuento (la rentabilidad se establece como diferencia entre el precio de compra y el precio de reembolso). Actualmente, los plazos de emisión son, tres, seis, nueve y doce meses.
Agents l'activitat dels quals consisteix en la posada en contacte i l’assessorament dels membres del mercat de Deute públic, sense que la seva mediació suposi una interposició en l'operació. Hi ha un grup de mediadors, que coincideix amb el de mediadors del Servei de Liquidació del Banc d'Espanya, que duu a terme la seva labor en el segon graó del mercat, mentre que un subgrup de l'anterior serveix la negociació en el mercat cec. Els mediadors també són denominats “brokers”.
Mercat en el qual es negocien compravendes d'actius amb liquidació futura, a un preu fixat en el moment de la contractació de l'operació. A diferència del mercat de futurs, no hi ha una càmera de compensació que s'interposi entre les parts ni els terminis estan normalitzats.
Àmbit de negociació on els participants, negociants de deute, fonamentalment creadors de mercat, cotitzen els preus de compra i venda en ferm, ja sigui directament, o a través d'un conjunt de mediadors especialitzats de deute anotat. En aquest mercat electrònic es mostren els millors preus de compra i de venda per a les referències cotitzades. Les operacions es duen a terme sense coneixement de la contrapartida de l'operació.
Mercat derivat en el qual es negocia un contracte amb liquidació ajornada que atorga al comprador el dret, però no l'obligació, a la compra (opció de compra) o venda (opció de venda) de l'actiu subjacent, a un preu pactat en contractar l'operació, a canvi de pagar (en el cas de la compra) o rebre (en el cas de la venda) una prima.
Mercat organitzat en el qual es negocien productes derivats d'un actiu subjacent, amb liquidació ajornada i característiques normalitzades.
És el mercat d'emissió, en el qual els valors són oferts als inversors per primera vegada; per tant, és un mercat en què els compradors (denominats subscriptors en el cas del Deute públic) adquireixen valors a l'emissor d'aquests.
És el mercat on es negocien valors prèviament emesos.
(Amb signe negatiu es denomina Capacitat d'endeutament)

En Comptabilitat de caixa reflecteix l'apel·lació neta de l'Estat a recursos financers aliens per a la satisfacció de les exigències derivades de les seves operacions no financeres (l’anomenat “dèficit de caixa”) i de la variació neta dels seus actius financers.
Valor de deute públic emès per l'Estat amb cupó explícit anual, emès a un termini superior a cinc anys.
Per al cas del mercat espanyol de deute públic es tracta d'una operació simple en la qual la transmissió del valor s'efectua en alguna data posterior als cinc dies hàbils següents a la de contractació
Operació en la qual es fixa un període durant el qual el comprador té l'opció d'exigir la recompra dels valors pel venedor inicial en les condicions establertes en el moment de la contractació. Aquestes condicions se solen fixar en termes de rendibilitat interna, independentment de quan s’exerciti l'opció. Es tracta d'operacions poc freqüents, que normalment es contracten entre les gestores i els seus clients.
Denominada també “operació simultània”, és la constituïda per dues compravendes vinculades de sentit contrari, contractades al mateix temps però amb moments de liquidació diferents. Per al participant que compra els valors en la primera transacció de l'operació doble es tracta d'una adquisició temporal, mentre que per a la seva contrapartida es tracta d'una cessió temporal.
La constituïda per una sola compravenda. Pot ser tant al comptat com a termini.
La posició oberta en un instrument derivat compensable en una càmera consisteix en el volum corresponent als contractes d’aquest que romanen vius, en un moment donat del temps, per no haver estat cancel·lats anticipadament com a conseqüència d'una transacció de signe contrari o per haver assolit la data de venciment.
És el nominal d'un valor.
Conjunt de valors que, per tenir característiques idèntiques (bàsicament igual cupó, tractament fiscal, valor nominal i data de venciment), mantenen entre si una plena fungibilitat, encara que hagin estat emesos en diferents moments del temps.
És el benefici que genera, tant per rendiment explícit com implícit, la tinença de determinats valors.
Cupó del bo que es rep de manera periòdica, generalment anual.
Diferència entre el preu de compra i el valor de reemborsament d'un títol, que es repen el moment de l'amortització del valor.
(També conegut com “compravenda amb pacte de recompra”). Operació consistent en la compravenda d'un valor amb el compromís de desfer-la en una data posterior i a un preu determinat prèviament. Consisteix en un sol contracte. Així doncs, en una repo a data fixa l'actiu financer objecte de l'operació repo és transmès del venedor inicial al comprador inicial en la data de contractació per a, en la data de terme, ser transmès de nou, però al revés (del comprador inicial al venedor inicial). Si és una repo a la vista, la transmissió es produirà en qualsevol moment durant el període.
Mesura de la densitat de l’operatòria d'un actiu o grup d'actius durant un període de temps, donada pel quocient entre el volum contractat i el saldo mitjà en circulació en aquest període.
Àmbit de negociació del mercat de deute públic anotat al qual tenen accés tots els membres. Es tracta d'un mercat descentralitzat, en el qual es té coneixement de la contrapartida i on la intervenció d'un mediador no és obligatòria.
Operació per la que un bo es transforma en un conjunt de valors (un per cada pagament al qual la possessió del bo originari donava dret) negociables per separat; cadascun d'aquests valors (generalment coneguts com estrips) dóna dret a rebre un únic pagament (ja sigui pagament de cupó o devolució de principal) en el futur. En definitiva, d'un bo a 3 anys s'obtindrien 4 estrips, un per cupó i un altre pel principal.
Plataforma gestionada per Iberclear, encarregada del registre comptable dels valors representats mitjançant anotacions en compte i de la gestió en exclusiva de la compensació i liquidació de les operacions contractades a les borses de valors espanyoles, així com al Mercat de Valors Llatinoamericans (Latibex).
Sistema de pagaments gestionat pel Banc d'Espanya, a través del qual es liquiden les operacions del mercat interbancari de dipòsits, les del mercat de FRAS i el costat d'efectiu de les del mercat de deute públic entre titulars de compte, entre d’altres. En aquesta xarxa es necessita, per a cada operació, la comunicació de les dues parts contractants, excepte en el cas del mercat cec de deute públic on, a causa del desconeixement de la contrapart, la comunicació és triple, ja que es requereix la comunicació del broker cec que ha mediat en l'operació.
Denominada també “operació doble”, és la constituïda per dues operacions de signe contrari –una de compra i una altra de venda- amb data d'execució diferent, acordades simultàniament amb la mateixa entitat financera i els preus de la qual queden determinats des del moment inicial. És, doncs, una operació molt similar al repo, però en efectuar-se les compravendes a venciment, la possessió en cartera de l'actiu dóna ple domini sobre aquest, i per tant pot ser mantingut com a tal, venut immediatament, cedit amb pacte de recompra etc., sense que en cap cas la durada de l'operació simultània en suposi una restricció.
Procediment d'emissió creixentment utilitzat pels emissors sobirans, que consisteix que un grup d'entitats es compromet, a canvi d'una comissió de venda i assegurament, a col·locar una emissió de valors entre els inversors. A més de millorar la distribució del deute entre els inversors finals, aquesta tècnica d'emissió permet aconseguir ràpidament un saldo en circulació el suficientment elevat, la qual cosa redunda en una liquiditat més gran de la nova referència.
Sistema d'operacions simultànies (o permutes de valors), organitzat per Iberclear, destinat a reduir el risc de liquidació de valors en el mercat de deute públic anotat. En virtut d'aquest sistema que, prèvia adhesió voluntària al mateix sistema, funciona de manera automàtica, a condició de l'existència de saldo suficient en el compte d'efectiu (o d'altres valors) de l'entitat en descobert, un col·lectiu de prestamistes i el Banc d'Espanya cedeixen el valor que sigui necessari per completar la liquidació del dia a l'entitat en descobert, en simultània (o mitjançant permuta de valors si és el Banc d'Espanya el prestamista), a un preu penalitzador.
Acrònim de Separate Trade of Registered Interest Principal Securities (STRIPS). Valors amb rendiment implícit procedents de la segregació d'un bo; poden ser de dos tipus: “estrip principal-només” (quan el seu valor nominal és el valor de reemborsament del bo originari), o “estrip cupó-només” (quan el seu valor nominal és l'import del cupó del bo originari).
Procediment d'emissió utilitzat amb caràcter general pel Tresor. Els inversors presenten a l'emissor les seves peticions, que poden ser competitives (reflecteix els preus que estan disposats a pagar pels valors) o no competitives (no reflecteixen aquests preus). L'emissor decideix el preu mínim que accepta rebre, rebutjant totes les peticions a preus inferiors a aquest preu.
Participants en el mercat de deute anotat, les tinences dels quals són anotades en el registre de valors d'alguna entitat gestora.
Participants en el mercat de deute anotat que mantenen obert un compte de valors a nom propi a la Central d'Anotacions.
Sistema d'emissió de valors en el qual un mateix valor –identificat per un codi de referència- es posa en circulació en ocasions successives. Així, els valors inicialment emesos són suplementats posteriorment amb uns altres de característiques iguals. L'objectiu fonamental és assolir un import total acumulat d'aquest valor que en faciliti la negociació.
Operacions que impliquen traspassos entre els comptes de valors dels titulars de comptes o entitats gestores. Estan originades per operacions de tercers: entre ells, quan tenen els seus saldos anotats en diferents gestores, o amb titulars de compte, gestores o no, diferents de l'entitat gestora en la qual el tercer manté els seus saldos de deute anotat. Si la transferència origina un sol traspàs de valors, es denomina a venciment, i si s’efectuen dues transferències de sentit contrari i del mateix valor nominal, en dos moments diferents del temps, es tracta d'una transferència amb ordre de retorn.
Concepte jurídic que es refereix a un conjunt de drets econòmics, incorporats en un títol físic (títol-valor) o associats a un determinat registre comptable (valors representats en anotacions en compte), de fàcil transmissibilitat.
Valor de renda fixa emès sota par, la remuneració explícita del qual es percep íntegrament en el moment de l’amortització en forma d'un preu de reemborsament igual a la par. La seva característica financera principal és que la seva durada és idèntica al seu venciment, cosa que fa que el seu valor demercat sigui especialment sensible a les variacions del tipus d'interès. Per altra banda, en no tenir un cupó explícit, el seu tractament fiscal en molts països és diferent al dels bons habituals, en la mesura en què tributa com un guany de capital.
És l'import que rep el propietari d'un valor amb motiu del venciment d’aquest. En el cas dels Bons i Obligacions de l'Estat, aquest import es veu incrementat en un últim pagament de cupó, que es duu a terme en la mateixa data.
Valor de renda fixa emès per sota de la par, on la diferència entre el preu d'adquisició i el valor nominal al qual s'amortitza és una part o el total de la seva remuneració. En aquest últimcas es denomina bo “cupó zero” quan el seu venciment es mesura en anys.
És un valor teòric que l'emissor estableix com a preu unitari de l'actiu, i que serveix principalment com a referència per al pagament de cupons. En el cas dels Bons i Obligacions de l'Estat, coincideix amb el valor de reemborsament.
Data d'amortització fixada per a un valor en el moment en què aquest és emès, i en la qual el seu propietari pot esperar –i exigir- el valor de reemborsament establert.
Temps que falta, en un moment donat, fins a la data d'amortització d'un actiu.