Funcions de la Caixa General de Dipòsits

La Caja s’encarrega de la custòdia i la gestió dels garanties i dipòsits constituïts a disposició de l’Administración. Les tasques de gestió inclouen la constitució, cancel·lació, devolució i, si escau, el decomís d’aquests dipòsits i garanties. S’entén per Administración, en sentit ampli:

  • L’Administración General del Estado i les seves entitats públiques dependents o vinculades, com també la resta d’òrgans o entitats del sector públic estatal.
  • Les institucions de la Unió Europea, quan així ho estableixen les normes comunitàries o les normes de l’ordenament jurídic estatal que les despleguen.