Skip to main content

Membros del mercat

La nova regulació del Mercar de Deute públic en Anotacions, que està pendent d'aprovació, planteja canvis en l'estructura de membres del mercat espanyol de Deute públic.

 El no esquema tracta de deslligar l'àmbit de la negociació de l'àmbit de la liquidació, àrees que avui dia estan unides i la separació de les quals resulta convenient per la diferent problemàtica que comporta cadascuna.

 En el l'àmbit de la negociació, després de la reforma del Mercat de Deute Públic en Anotacions, no hi haurà distincions institucionals entre entitats, ja que la capacitat de les entitats d'operar en el mercat no vindrà donada per la classificació que li atorgui el propi mercat, sinó pels estatuts de la pròpia entitat, en els que constaran les activitats professionals que poden realitzar.

 Es parlarà, a partir de la reforma, de Membres del Mercat.

 Els Membres del Mercat seran les entitats que estiguin facultades per realitzar operacions de compravenda de valors en el Mercat de Deute Públic en Anotacions, tant per compte propi com per compte d'altri, segons els permeti el seu estatut jurídic.

 La condició de Membre del Mercat de Deute Públic en Anotacions podrà ser atorgada pel Ministre d'Economia i Hisenda, a proposta del Banco de España i previ informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a les entitats que, complint els requeriments que s'estableixin, pertanyin a alguna de les categories següents:

  • 1. Societats i Agències de Valors.
  • 2. Entitats de crèdit espanyoles, llevat dels establiments financers de crèdit.
  • 3. Entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre de la Unió Europea.
  • 4. Empreses de serveis d'inversió autoritzades en un altre Estat membre de la Unió Europea.
  • 5. Entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió autoritzades en un Estat que no sigui membre de la Unió Europea.
  • 6. El Banc Central Europeu i els Bancs Centrals dels Estats membres de la Unió Europea.
  • 7. Altres entitats els valors de renda fixa de les quals poden ser admesos a negociació en el Mercat de Deute Pública, sempre que els seus estatuts els permetin ser-ne membres.