Skip to main content

Banco de España

El Banco de España és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada que actua amb autonomia respecte de l'Administració de l'Estat.


 Té la consideració d'organisme rector del Mercat de Deute Públic en Anotacions.


 Les seves funcions relacionades amb el Mercat de Deute Públic són les següents:

  • 1. És l'agent financer del Deute Públic.
  • 2. Presta al Tesoro el servei de tresoreria del Deute públic.
  • 3. Gestiona la Central d'Anotacions (consulteu Registre comptable: la Central d'Anotacions).
  • 4. Supervisa el funcionament i la transparència del Mercat de Deute Públic.
  • 5. Estableix les normes que regeixen les transaccions realitzades entre ele seus membre i, juntament al Tesoro, determina les regulacions específiques que afecten aquestes entitats i s'encarrega d'avaluar-ne l'activitat.
  • 6. Des del 1990, a més, realitza les funcions d'Entitat Gestora per a les persones físiques o jurídiques residents que desitgin mantenir les seves tinences de deute en un compte de valors en el propi Banco de España -els anomenats Comptes Directes-.