Sanciones financieras internacionales

 

As sancións internacionais ou medidas restritivas configúranse como un instrumento de natureza económica/diplomática, que ten por obxecto modificar políticas ou actividades doutros países, que supoñen violación do dereito internacional ou dos dereitos humanos.

O Consello de Seguridade da ONU veu adoptando medidas restritivas, entre as que se encontra a obrigación, por parte dos Estados, de conxelar os fondos e demais activos financeiros ou recursos económicos das persoas fixadas nas Resolucións de Nacións Unidas.

A Unión Europea, dentro da súa Política Exterior e de Seguridade Común, utilizou, igualmente, o mecanismo de sancións ou medidas restritivas para o cumprimento dos seus propios obxectivos, así como para a implementación das resolucións do Consello de Seguridade da ONU..
 

Entenderase por fondos outros activos financeiros e recursos económicos, os bens de calquera tipo, tanxibles ou intanxibles, mobles ou inmobles e os documentos ou instrumentos legais, que acrediten a propiedade ou outros dereitos eses bens, incluídos créditos bancarios, cheques de viaxe, cheques bancarios, xiros, accións, títulos, obrigacións, letras de cambio e cartas de crédito.

Coa conxelación de fondos ou outros activos financeiros preténdese impedir calquera movemento, transferencia, alteración, utilización ou transacción que puidese dar lugar a un cambio do volume, importe, localización, propiedade, posesión, natureza ou destino deses fondos ou recursos económicos.


MEDIDAS
 

Conxelaranse todos os fondos ou recursos económicos cuxa propiedade, pertenza ou tenza a exerza unha persoa física ou xurídica, grupo ou entidade incluída na lista consolidada de persoas e entidades suxeitas ás sancións financeiras da UE.

- Non se poñerán fondos ou recursos económicos a disposición das persoas físicas ou xurídicas, grupos ou entidades enumerados na lista consolidada de persoas, grupos e entidades suxeitas ás sancións financeiras da UE.
 

AUTORIZACIÓNS

 

La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la liberalización o puesta a disposición de fondos o recursos económicos, para la:

- Ejecución de embargos acordados con anterioridad a la fecha en que la persona embargada fue objeto de designación.

- Realización de pagos a un tercero no sancionado por la ejecución de contratos anteriores a la fecha de la designación del pagador.

- Cobertura de las necesidades básicas de la persona designada o sus familiares y honorarios por asistencia letrada.

- Gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos o recursos económicos inmovilizados.