Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 23/11/1995 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
  • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios a que se refiren os artigos 2, apartado 3, número 4, da Lei 17/1991, do 27 de maio, de Medidas Fiscais Urxentes, e 62 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 1991.