Skip to main content

Mercado a prazo

Explicación termino
Mercado no que se negocian compravendas de activos con liquidación futura, a un prezo fixado no momento da contratación da operación. A diferenza do mercado de futuros, non existe unha cámara de compensación que se interpoña entre as partes nin os prazos están normalizados.