Dereito da Unión Europea

Propostas de actos lexislativos da Unión Europea

Nesta sección móstranse as propostas de actos lexislativos da Unión Europea relacionados coa Subdirección Xeral de Lexislación e Política Financeira que se atopan actualmente en tramitación. Durante os prazos establecidos para cada proposta, poderán dirixirse observacións e suxestións a esta Subdirección Xeral a través da caixa de correo mailto:audiencia@tesoro.mineco.es. Esta consulta pública non constitúe trámite oficial algún.

1.Commission measures to address the risks related to NPLs(plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

2.Legislative proposal on covered bonds (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

3.Commission proposal for a regulation on European crowdfunding services providers (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

4.Directive on cross-border distribution of investment funds (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

5.Capital Markets Union: Proposal on assignment of claims (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

6. Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre a comparabilidade das comisións conexas ás contas de pago, o traslado de contas de pago e o acceso a contas de pagamento básicas: aberto o prazo de consulta pública ata o 16 de setembro de 2013.

7. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre os fondos de investimento a longo prazo europeos: aberto o prazo de consulta pública ata o 16 de setembro de 2013.

8. Proposta da Comisión de modificación de Directiva de Servizos de Pagamento: aberto o prazo de consulta pública ata o 30 de setembro de 2013.
   8.1 - Proposta de Regulamento doParlamento Europeo e do Consello sobre as taxas de intercambio para operacións de pagamento baseadas nunha tarxeta.
   8.2 - Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre servizos de pagamento no mercado interior e pola que se modifican as Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e se derroga a Directiva 2007/64/CE.

9. Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO sobre os fondos do mercado monetario: aberto prazo de consulta pública ata o 20 de outubro de 2013.

10. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre os índices utilizados como referencia nos instrumentos financeiros e nos contratos financeiros (aberto o prazo de consulta ata o 9 de decembro de 2013).

11. Proposta da Comisión de reformas estruturais das entidades de crédito: aberto o prazo de consulta pública ata o 24 de abril de 2014..
   11.1 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre medidas estruturais para aumentar a resiliencia das entidades de crédito da UE.
   11.2 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a notificación das operacións de financiamento de valores e a súa transparencia.

12. Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2007/36/CE no que respecta ao fomento da implicación a longo prazo dos accionistas e a Directiva 2013/34/UE en canto a determinados elementos da declaración sobre gobernanza empresarial”. (Aberto o prazo de consulta pública ata o 30 de xuño de 2014).

13.Iniciativa da Comisión Europea en materia de Titulizacións: aberto prazo de consulta pública ata o 6 de novembro de 2015
  13.1 - -Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO polo que se establecen normas comúns sobre a titulización e se crea un marco europeo para a titulización simple, transparente e normalizada, e polo que se modifican as Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) nº 1060/2009 e (UE) nº 648/2012..
   13.2 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 575/2013 sobre os requisitos prudenciais das entidades de crédito e as empresas de investimento.

14. .. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o folleto que debe publicarse no caso de oferta pública ou admisión a cotización de valores. (Aberto o prazo de consulta pública ata o 5 de febreiro de 2016).
   14.1 - Proposta de Regulamento de folletos
   14.2 - Anexo Proposta de Regulamento de folletos

15. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (Abierto plazo de consulta pública hasta el 1 de septiembre de 2016).