Normativa

 • 06/02/1995 - Orden Ministerial - Tesorería, Pagos del Tesoro
  Orden de 6 de febrero de 1995, sobre ordenación del pago y pago material en divisas.
 • 23/04/1993 - Real Decreto - Tesorería, Pagos del Tesoro
  Real Decreto 591/1993, de 23 de abril, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la gestión de gastos y pagos en el exterior.
 • 26/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular do Banco de España 8/1991, do 26 de novembro, Sobre operacións a prazo con terceiros. Modificada pola Circular 6/1993, do 26 de marzo e pola Circular 7/1997, do 21 de novembro.
 • 13/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular do Banco de España 6/1991, do 13 de novembro, Sobre Entidades Xestoras do Mercado de Débeda Pública en Anotacións. Modificada pola Circular 6/1993, do 26 de marzo, pola Circular 7/1994, do 26 de setembro e pola Circular 3/1996, do 27 de febreiro.
 • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
  Real Decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios a que se refiren os artigos 2, apartado 3, número 4, da Lei 17/1991, do 27 de maio, de Medidas Fiscais Urxentes, e 62 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 1991.
 • 28/07/1988 - Ley - Deuda Pública, Normativa Básica
  Lei 24/1988 do 28 de xullo, Do mercado de valores. Modificada pola Lei 37/1998, do 16 de novembro.
 • 24/06/1987 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Resolución do 24 de xuño de 1987, da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, Mediante a que se dá cumprimento ao disposto nos artigos 8 e 15 da Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1987, sobre aplicación do sistema de anotacións en conta para a Débeda do Estado. Modificada polas Resolucións da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, do 9 de xullo de 1987 e do 22 de marzo de 1994.
 • 19/05/1987 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular do Banco de España 16/1987, do 19 de maio, Sobre entidades de depósito e outros intermediarios financeiros. Modificada polas Circulares 5/1989 de 24 do febreiro e 3/1990 do 28 de marzo.
 • 19/05/1987 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1987, Que desenvolve o Real decreto 505/1987, do 3 de abril, e pola que se delegan determinadas competencias no Director Xeral do Tesoro e Política Financeira. Modificada polas Ordes Ministeriais do 11 de xuño de 1987, 31 de xuño de 1987, 26 de maio de 1989 e do 31 de outubro de 1991
 • 03/04/1987 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, Polo que se dispón a creación dun sistema de anotacións en conta para a Débeda do Estado. Modificado polo Real decreto 1009/1991, do 21 de xuño e polo Real decreto 536/1997, do 14 de abril.