Normativa

  Real Decreto 161/1997, do 7 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento da Caja General de Depósitos.

·  ORDE do 7 de xaneiro de 2000 pola que se desenvolve o Real Decreto 161/1997, do 7 de febreiro, polo que se aproba o

·  Orde PRE/1064/2016, do 29 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, no relativo ao procedemento de recadación de recursos non tributarios nin aduaneiros de titularidade da Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
Orde EHA/3291/2008, do 7 de novembro, pola que se establece o procedemento de comunicación polas entidades financeiras depositarias de bens mobles e saldos abandonados.

·  RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2005, conxunta da Dirección General del Tesoro y Política Financiera  e da Intervención General de la Administración del Estado, pola que se ditan instrucións para completar os modelos dos documentos de ingreso aprobados pola orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, naqueles casos nos que o obrigado pagamento sexa un estranxeiro que careza de número ou código de identificación fiscal español.

·  RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2008, conxunta da Intervención General de la Administración del Estado e da Dirección General del Tesoro y Política Financiera pola que se desenvolve a Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, que regula un novo procedemento de recadación dos ingresos non tributarios recadados polas Delegaciones de Economía y Hacienda e dos ingresos en efectivo na Caja General de Depósitos e as súas sucursais, determinándose o procedemento a seguir para a expedición dos documentos de ingreso 069 á que se refire o apartado sexto da antedita Orde Ministerial e para a comunicación das liquidacións ás Delegaciones de Economía y Hacienda.

·  RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2008, conxunta da Intervención General de la Administración del Estado e da Dirección General del Tesoro y Política Financiera pola que se desenvolve a Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, que regula un novo procedemento de recadación dos ingresos non tributarios recadados polas Delegaciones de Economía y Hacienda e dos ingresos en efectivo na Caja General de Depósitos e as súas sucursais, para atribuír a facultade de expedición do documento de ingreso 060 a todos os órganos e entidades do sector público estatal.

·  RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2010, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se regula o procedemento de consulta, a través da Internet, de apoderados para a constitución de garantías na Caja General de Depósitos