CNMV

Concepto
Vos Titulares de Conta a nome propio (en adiante, Titulares de Conta) son entidades financeiras autorizadas para adquirir e manter Débeda Pública anotada en conta en contas abertas a nome propio na Central de Anotacións.


 Requisitos
Para ser Titular de Conta a nome propio na Central de Anotacións a entidade ten que contar cuns recursos propios de, polo menos, 200 millóns de pesetas e pertencer a algunha das seguintes categorías de entidades:

 • 1. Bancos
 • 2. Caixas de aforro
 • 3. Cooperativas de crédito
 • 4. Sociedades de valores
 • 5. Establecimientos financieros de crédito
 • 6. Fondos de regulación do mercado hipotecario
 • 7. Sociedades de garantía recíproca
 • 8. Sociedades de reafianzamiento
 • 9. Sociedades e Fondos de Investimento Mobiliario e Fondos de Investimento en Activos do Mercado Monetario
 • 10. Entidades de seguros
 • 11. Fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito
 • 12. Organismos financeiros internacionais dos que España sexa membro
 • 13. Bancos Centrais de países membros do Fondo Monetario InternacionalDesde febreiro de 1999, admítese a titularidade de conta de valores por entidades de crédito e empresas de servizos de investimento non residentes.

Ademais, son Titulares de Conta o Banco de España, o Instituto de Crédito Oficial e o Consorcio de Compensación de Seguros.


 Solicitude
O acceso á titularidade de conta a nome propio na Central de Anotacións debe solicitarse mediante o oportuno escrito presentado no Banco de España. Este escrito debe estar subscrito por persoa con poder bastante para obrigar á entidade, o que debe ser debidamente acreditado.

O Banco de España remite as solicitudes presentadas, xunto co seu informe, á Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, que procederá, no seu caso, ao outorgamento da condición de Titular de Conta na Central de Anotacións.

O Banco de España mantén un rexistro público das entidades que teñan a consideración de Titulares de Conta.


 Revogación
A condición de Titular de Conta pode ser revogada polo Ministro de Economía e Facenda a proposta do Banco de España, tras o informe da Comisión Nacional do Mercado de Valores e tras a audiencia do interesado, nos casos seguintes:

 • 1. Polo desenvolvemento, durante un ano, dun volume de actividade nulo ou inferior ao que teñen establecido.
 • 2. Cando incumpran, de modo sobrevido, os requisitos esixidos para o outorgamento destas autorizacións.
 • 3. Cando incorran en suspensión de pagamentos ou creba.A revogación da condición de Titular de Conta na Central de Anotacións implicará que a entidade ou intermediario financeiro afectado non poderá, a partir da adopción de tal medida, realizar outras operacións ca aquelas das que derive unha redución definitiva dos seus saldos nesa Central.


 Suspensión
Igualmente, en circunstancias excepcionais, pode acordarse a suspensión ou a limitación do tipo ou do volume das operacións que poden realizar os Titulares de Conta durante o tempo necesario para o restablecemento da normalidade. Estas medidas deben ser comunicadas polo Banco de España ao Ministerio de Economía e Facenda para que o ministro, no prazo de dous días, ratifique ou, se é o caso, levante a medida.

A suspensión da condición de Titular de Conta na Central de Anotacións produce o mesmo efecto ca a revogación, pero só durante o prazo que se determine na resolución correspondente. Operativa
As entidades que accederan á titularidade de conta na Central de Anotacións poden realizar operacións sobre Débeda do Estado representada en anotacións exclusivamente por conta propia.

As operacións sobre Débeda do Estado que realicen deberán ser ordenadas, realizadas e liquidadas a través do SLBE.

Nas contas de valores abertas na Central de Anotacións aséntanse os movementos producidos por operacións de subscrición, amortización, transformación ou negociación da Débeda do Estado anotada, reflectíndose nestas, igualmente, a constitución de dereitos de garantía ou outros que determinen a inmobilización dos saldos correspondentes.

As contrapartidas de efectivo dos anteriores movementos, así como as liquidacións de xuros ou de calquera dereito económico que derive da titularidade dos saldos de valores, serán obxecto de cargo ou abono nas contas correntes de efectivo no Banco de España designadas para os efectos polos titulares das contas de valores na Central de Anotacións.