Banco de España

O Banco de España é unha entidade de dereito público, con personalidade xurídica propia e plena capacidade pública e privada que actúa con autonomía respecto da Administración do Estado.


 Ten a consideración de organismo rector do Mercado de Débeda Pública en Anotacións.


 As súas funcións relacionadas co Mercado de Débeda Pública son as seguintes:

  • 1. É o axente financeiro da Débeda Pública.
  • 2. Presta ao Tesoro o servizo de tesourería da Débeda Pública
  • 3. Xestiona a Central de Anotacións (Ver Rexistro contable: a Central de Anotacións)..
  • 4. Supervisa o funcionamento e a transparencia do Mercado de Débeda Pública.
  • 5. Establece as normas que rexen as transaccións realizadas entre os seus membros e, xunto ao Tesoro, determina as regulacións específicas que afectan a estas entidades e encárgase de avaliar a súa actividade.
  • 6. Desde 1990, ademais, realiza as funcións de Entidade Xestora para as persoas físicas ou xurídicas residentes que desexen manter as súas tenzas de débeda nunha conta de valores no propio Banco de España -as denominadas Contas Directas-.