Azken enkantearen emaitza

Epe 9 HILABETERAKO
Enkante-eguna 18/04/2023
Mugaeguna 12/01/2024
Likidazio data 21/04/2023
Eskatutako nominal 3.383,49
Esleitutako nominal 1.522,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 97,691
Interes-tasa marjinal 3,199
Batez besteko erosprezio 97,712
Batez besteko interes-tasa 3,169
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 97,691
Prezio horretan eskaera-bolumen 30,08
Eskaera ez-konpetitiboak 327.00
Eskatutako efektiboa 3.304,58
Esleitutako efektiboa 1.487,08
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,22
Aureko marjinal-tasa 3,034