Azken enkantearen emaitza

Epe 6 HILABETERAKO
Enkante-eguna 11/04/2023
Mugaeguna 06/10/2023
Likidazio data 14/04/2023
Eskatutako nominal 2.947,81
Esleitutako nominal 803,29
Esleitutako nominal (2. Txanda) 6,80
Gutxieneko prezio 98,561
Interes-tasa marjinal 3,005
Batez besteko erosprezio 98,566
Batez besteko interes-tasa 2,994
Marjinalari esleitua 60,01
1.go prezio ez-onartua 98,559
Prezio horretan eskaera-bolumen 525,00
Eskaera ez-konpetitiboak 419.48
Eskatutako efektiboa 2.864,27
Esleitutako efektiboa 791,76
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 6,70
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 3,67
Aureko marjinal-tasa 3,164