Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO
Enkante-eguna 14/03/2023
Mugaeguna 09/06/2023
Likidazio data 17/03/2023
Eskatutako nominal 1.748,85
Esleitutako nominal 553,16
Esleitutako nominal (2. Txanda) 40,40
Gutxieneko prezio 99,381
Interes-tasa marjinal 2,670
Batez besteko erosprezio 99,389
Batez besteko interes-tasa 2,638
Marjinalari esleitua 110,00
1.go prezio ez-onartua 99,379
Prezio horretan eskaera-bolumen 60,00
Eskaera ez-konpetitiboak 227.95
Eskatutako efektiboa 1.734,68
Esleitutako efektiboa 549,76
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 40,15
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 3,16
Aureko marjinal-tasa 2,520