Azken enkantearen emaitza

Epe 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 07/03/2023
Mugaeguna 08/03/2024
Likidazio data 10/03/2023
Eskatutako nominal 5.974,85
Esleitutako nominal 4.034,75
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 96,738
Interes-tasa marjinal 3,335
Batez besteko erosprezio 96,776
Batez besteko interes-tasa 3,295
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 96,737
Prezio horretan eskaera-bolumen 20,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1,048.84
Eskatutako efektiboa 5.779,80
Esleitutako efektiboa 3.903,96
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,48
Aureko marjinal-tasa 2,839