Azken enkantearen emaitza

Epe 6 HILABETERAKO
Enkante-eguna 07/03/2023
Mugaeguna 08/09/2023
Likidazio data 10/03/2023
Eskatutako nominal 2.720,31
Esleitutako nominal 903,75
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 98,426
Interes-tasa marjinal 3,164
Batez besteko erosprezio 98,451
Batez besteko interes-tasa 3,114
Marjinalari esleitua 240,00
1.go prezio ez-onartua 98,426
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 378.13
Eskatutako efektiboa 2.614,57
Esleitutako efektiboa 889,64
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 3,01
Aureko marjinal-tasa 2,693