Valor cupó zero

Explicación termino
Valor de renda fixa emès sota par, la remuneració explícita del qual es percep íntegrament en el moment de l’amortització en forma d'un preu de reemborsament igual a la par. La seva característica financera principal és que la seva durada és idèntica al seu venciment, cosa que fa que el seu valor demercat sigui especialment sensible a les variacions del tipus d'interès. Per altra banda, en no tenir un cupó explícit, el seu tractament fiscal en molts països és diferent al dels bons habituals, en la mesura en què tributa com un guany de capital.