VALOR

Explicación termino
Concepte jurídic que es refereix a un conjunt de drets econòmics, incorporats en un títol físic (títol-valor) o associats a un determinat registre comptable (valors representats en anotacions en compte), de fàcil transmissibilitat.