Sistema de provisió de valors

Explicación termino
Sistema d'operacions simultànies (o permutes de valors), organitzat per Iberclear, destinat a reduir el risc de liquidació de valors en el mercat de deute públic anotat. En virtut d'aquest sistema que, prèvia adhesió voluntària al mateix sistema, funciona de manera automàtica, a condició de l'existència de saldo suficient en el compte d'efectiu (o d'altres valors) de l'entitat en descobert, un col·lectiu de prestamistes i el Banc d'Espanya cedeixen el valor que sigui necessari per completar la liquidació del dia a l'entitat en descobert, en simultània (o mitjançant permuta de valors si és el Banc d'Espanya el prestamista), a un preu penalitzador.