Simultània

Explicación termino
Denominada també “operació doble”, és la constituïda per dues operacions de signe contrari –una de compra i una altra de venda- amb data d'execució diferent, acordades simultàniament amb la mateixa entitat financera i els preus de la qual queden determinats des del moment inicial. És, doncs, una operació molt similar al repo, però en efectuar-se les compravendes a venciment, la possessió en cartera de l'actiu dóna ple domini sobre aquest, i per tant pot ser mantingut com a tal, venut immediatament, cedit amb pacte de recompra etc., sense que en cap cas la durada de l'operació simultània en suposi una restricció.