Servei de Liquidació del Banc dEspanya (SLBE)

Explicación termino
Sistema de pagaments gestionat pel Banc d'Espanya, a través del qual es liquiden les operacions del mercat interbancari de dipòsits, les del mercat de FRAS i el costat d'efectiu de les del mercat de deute públic entre titulars de compte, entre d’altres. En aquesta xarxa es necessita, per a cada operació, la comunicació de les dues parts contractants, excepte en el cas del mercat cec de deute públic on, a causa del desconeixement de la contrapart, la comunicació és triple, ja que es requereix la comunicació del broker cec que ha mediat en l'operació.