SEPA_ Àrea única de pagaments en euros


Plan de Migració Informes Institucionals| ImpacteEconómico| Directiva Servei de Pagaments| Códis bancaris

 


SEPA (Single Euro Payments Area)

 

Set anys després de l'arribada de l'euro, Europa encara un altre nou projecte, la Zona Única de Pagaments en Euros, SEPA, (Single European Payement Area)..

L'objectiu del SEPA és facilitar els pagament en tota l'àrea de Mercat Únic Europeu, en particular les transferències, els càrrecs directes i els pagaments efectuats amb targeta, de manera que es puguin fer amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels estats membres.

LLa Directiva Comunitària de Serveis de Pagamentsestableix el marc jurídic necessari per a la creació d'aquesta Zona Única de Pagaments per a l'Euro (SEPA), harmonitzant i integrant les legislacions dels estats membres

EEl SEPA, que neix a iniciativa del sector bancari i és impulsat pel Banc Central Europeu i per la Comissió Europea, suposa la creació de noves infrastructures per a les transferències i domiciliacions bancàries i de nous estàndards per als sistemes de targetes..
Aquesta integració es traduirà en l'ús d'estàndards comuns a tota Europa i en la creació d'una xarxa d’infrastructures formades per totes les cambres nacionals de compensació electrònica de cadascun dels estats membres.

El benefici no serà immediat però sí a mitjà i a llarg termini, atès que una major competència de mercat es traduirà en la innovació de nous productes i en millors preus i condicions per als usuaris.