Secretaria General del Tresor i Política Financera

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. FuncionsReial decret 531/2017, de 26 de maig, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; es modifica el Reial decret 424/2016, d’11 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i es modifiquen els Estatuts d’entitats del Departament que tenen la condició de mitjà propi per adaptar la seva denominació al que es disposa en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre..1. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera té les competències que li atribueix la legislació vigent i, en particular, les següents:

a) L’estudi, la proposta i la gestió de les mesures de suport financer de caràcter excepcional que s’adoptin, com també la gestió d’aquelles altres mesures que li siguin encomanades, en relació amb el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) i la Junta Única de Resolución.

b) La gestió dels registres oficials d’institucions, entitats i mercats financers que li sigui encomanada, la tramitació de les autoritzacions relatives a institucions, entitats i mercats financers, les funcions de gestió i control previ d’activitats en els mercats financers que li siguin atribuïdes, com també l’anàlisi i el seguiment de l’evolució de les institucions i els mercats financers i la proposta d’ordenació d’aquests.

c) L’exercici de les funcions d’inspecció financera que li siguin atribuïdes.

d) La direcció, el desenvolupament i l’ordenació de la política financera i l’elaboració i la tramitació de les disposicions relatives a les entitats financeres i de crèdit, als mercats de valors, als sistemes i instruments de pagament, al règim de societats cotitzades i bon govern corporatiu i de defensa i protecció de les persones usuàries de serveis financers, com també les relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, els moviments de capitals i les transaccions econòmiques amb l’exterior, exceptuant les disposicions relatives a inversions exteriors, en què correspon emetre l’informe preceptiu previ sobre la seva adequació a la normativa sobre l’activitat financera.

e) La representació de l’Administración General del Estado en el Comité Bancario Europeo, el Comité Europeo de Valores, el Comité Europeo de Conglomerados Financieros i en els grups de treball que depenen d’aquests, com també en el Comité de Mercados Financieros i el Comité de Gobierno Corporativo de l’Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, i en els Comités Técnicos de la Unió Europea, o els d’altres organitzacions o conferències internacionals, en matèria d’entitats de crèdit, mercats financers, institucions d’inversió col·lectiva i altres matèries financeres en el marc de les competències d’aquesta Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

f) Les tasques de recerca i inspecció que esdevinguin necessàries per prevenir i corregir les infraccions de les normes sobre el règim jurídic aplicable als moviments de capitals i les transaccions econòmiques amb l’exterior. La iniciació i la tramitació d’expedients sancionadors en matèria de moviments de capitals i transaccions econòmiques amb l’exterior en el marc de les competències que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre el règim jurídic dels moviments de capitals i les transaccions econòmiques amb l’exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals. Les competències relatives a les obligacions de bloqueig, congelació o immobilització de recursos econòmics i d’altres referents a transferències de fons, derivades de sancions financeres i mesures restrictives aprovades per la Unió Europea o per organismes internacionals en els quals Espanya en prengui part.

g) Les competències de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme establertes en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i, en particular, l’exercici de les funcions de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, com també la coordinació de la representació del Regne d’Espanya en els fòrums internacionals de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

h) La coordinació i la representació del Regne d’Espanya en el Comité Económico y Financiero de la Unió Europea i en els seus grups de treball, participant en els treballs del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unió Europea (Consell ECOFIN) i de l’Eurogrup, com també la preparació, coordinació i representació dels interessos espanyols en el Foro de Diálogo Económico Asia-Europa (ASEM). Així mateix, li correspon la representació externa de l’euro en els fòrums internacionals.

i) La representació de l’Administración General del Estado en el Comité de Servicios Financieros de la Unió Europea i en els seus grups de treball, com també l’impuls de la cooperació entre les autoritats competents en matèria d’estabilitat financera en el marc del Comité de Estabilidad Financiera i la representació de l’Administración General del Estado en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) i en els seus grups de treball.

j) L’elaboració de convenis monetaris amb països tercers, excepte aquells relacionats amb la gestió del deute que té l’Estat espanyol com a creditor, i els aspectes monetaris relacionats amb la Unió Monetària.

k) La representació permanent del Regne d’Espanya i la coordinació en matèria de política econòmica i financera davant el Fondo Monetario Internacional, com també la definició de la posició espanyola en aquesta Institució i la negociació, tramitació i gestió d’aportacions a fons fiduciaris en la dita Institució. Així mateix, l’anàlisi i el seguiment de la situació internacional quant al sistema financer internacional, les necessitats internacionals de finançament i l’arquitectura financera internacional. Igualment, li correspon la representació del Regne d’Espanya en el G20 i els seus grups de treball dins el circuit d’economia i finances.

l) El seguiment i l’anàlisi de l’evolució dels mercats financers nacionals i internacionals, inclosa l’elaboració d’informes periòdics.

m) El seguiment del compliment dels objectius generals de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB).


2. De la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera depèn directament la Dirección General del Tesoro.

3. Així mateix, depenen directament del titular de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera les sub-direccions generals següents:

a) La Subdirección General de Legislación y Política Financiera, que assumirà les funcions assenyalades en el paràgraf a), excepte les assignades expressament a la Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos en l’article 4.1., paràgraf m), i les assignades expressament a la Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unió Europea en relació amb la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) i el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). A més a més, aquesta Subdirección assumirà les funcions assenyalades en els paràgrafs b), c), d) i e) de l’apartat 1.

b) La Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unió Europea, que assumirà les funcions assenyalades en el paràgraf h), de l’apartat 1, com també les funcions del paràgraf a) en relació amb la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) i el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

c) La Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, que assumirà les funcions assenyalades en els paràgrafs d) i e) en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, paràgrafs f) i g) de l’apartat 1.

d) La Subdirección General de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional, que assumirà les competències assenyalades en els paràgrafs i), j), k) l) i m), de l’apartat 1, com també, dins de les funcions assenyalades en el paràgraf e), la representació en el Comité de Mercados Financieros.


4. De la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera depèn un Gabinete Técnico, amb nivell orgànic de sub-direcció general, que actua com a òrgan de suport i assistència immediata al Secretario General del Tesoro y Política Financiera.

5. Per a l’assessorament jurídic de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, hi haurà una Abogacía del Estado integrada orgànicament en la del departament.

6. A la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera hi haurà una Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado amb nivell orgànic de sub-direcció general.