Transacciones económicas con el exterior: Régimen Sancionador

RÈGIM SANCIONADOR
Els fets constitutius d'infracció que recull la Llei 19/2003, de 4 de juliol, donen lloc a la imposició de sancions a les persones físiques o jurídiques responsables.
Les INFRACCIONS que preveu l'article 8 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol es tipifiquen en:

 • Infraccions molt greus (article 8.2)
 • Infraccions greus (article 8.3)
 • Infraccions lleus (article 8.4)

La comissió d'infraccions pot comportar la imposició de les SANCIONS ( article 9 de la Llei 19/2003) següents:

 • Per la comissió d'infraccions molt greus:
  • Multa d'entre 30.000 € i el contingut econòmic de l'operació, i
  • Amonestació pública o privada.
 • Per la comissió d'infraccions greus:
 • Multa d'entre 6.000 € i la meitat del contingut econòmic de l'operació, i
 • Amonestació pública o privada.
 • Multa d'entre 3.000 € i un quart del contingut econòmic de l'operació, i
 • Amonestació privada.
 • Per la comissió d'infraccions lleus:

 
PROCEDIMENT SANCIONADOR

 • La competència en matèria d'incoació i instrucció de procediments sancionadors correspon a la Secretaria de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.
 • La competència en matèria d'imposició de les sancions corresponents es regeix per les disposicions següents:
  • La imposició de sancions per infraccions molt greus correspon al Consell de Ministres, a proposta de la Ministra de Asuntos Económicos i Transformación Digital.
  • La imposició de sancions per infraccions greus correspon a la Ministra de Asuntos Económicos i Transformación Digital, a proposta de la Secretaria de Estado de Economía i Apoyo a la Empresa.
  • La imposició de sancions per infraccions lleus correspon al Director General del Tesoro y Política Financiera, a proposta de l'instructor.

El procediment sancionador de les infraccions és el que es preveu en la Llei 39/2015 de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de Règim Jurídic de l'Sector Públic, ambdues de 1 d'octubre.