Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 23/11/1995 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
  • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen l'article 2, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i l'article 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1991.