Pot comprar Deute de l'Estat un menor d'edat a través dels comptes directesS

Respuesta

Quan es tracta d'una persona menor d'edat, si vol comprar Valors del Tesoro, ho podrà fer directament al Banc d'Espanya. Per fer-ho s'hi haurà de personar el representant legal del menor amb la documentació següent:

  • Si és un dels pares: ha d'aportar el llibre de família, còpia i original del seu NIF i del NIF del menor. Si aquest no tingués NIF, cal presentar la targeta d'identificació fiscal.
  • Si n'és el tutor legal: ha d'aportar el document legal que ho acrediti o poder notarial, juntament amb la còpia i l'original del seu NIF, el NIF del menor, o quan no se'n tingui, la targeta d'identificació fiscal .


Per obrir el compte directe no cal que es presenti el menor.
A través d'Internet no és possible sollicitar Deute Públic a nom d'una persona menor d'edat, ja que per disposar del Certificat Digital de Classe 2CA o d'usuari cal ser major d'edat.

Sección
Deuda Pública