Operació doble

Explicación termino
Denominada també “operació simultània”, és la constituïda per dues compravendes vinculades de sentit contrari, contractades al mateix temps però amb moments de liquidació diferents. Per al participant que compra els valors en la primera transacció de l'operació doble es tracta d'una adquisició temporal, mentre que per a la seva contrapartida es tracta d'una cessió temporal.