Normativa

 • Ordre ETD/37/2023, de 17 de gener,, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2023 i gener de 2024.Correcció d'errades de l'Ordre ETD/37/2023, de 17 de gener, per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l'any 2023 i el gener del 2024.
 • Ordre ETD/18/2022, de 18 de gener, per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l'any 2022 i gener de 2023 i es recullen les Clàusules d'Acció Col•lectiva normalitzades.
 • Ordre ETD/27/2021, de 15 de gener, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2021 i gener de 2022.
 • Ordre ETD/9/2020, de 16 de gener,, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2020 i gener de 2021.
 • Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 18 de març de 1999, Per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura de comptes de valors entre la Central d'Anotacions del Banco de España i els sistemes de compensació i liquidació de valors amb seu a la Unió Europea.
 • Ressolució del 4 de març de 1999, de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, Per la qual es regula la figura d'Entitat Negociant de Deute públic del Regne d'Espanya. Modificada per Ressolucions del 10 d'abril de 2000 i del 10 d'octubre de 2000, de la mateixa Direcció General.
 • Ressolució de l'11 de febrer de 1999 de la Direcció General del Tesoro i Politica Financera, Per la qual es regula la figura del Creador de Mercat de Deute públic del Regne d'Espanya. Modificada per Ressolucions del 23 de juliol de 1999, del 10 d'abril de 2000, del 10 d'octubre de 2000 i del 31 de juliol de 2001, de la mateixa Direcció General.
 • Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 10 de febrer de 1999, Per la qual es regula la figura de Creador de Mercat de Deute públic del Regne d'Espanya.
 • Reial Decret 2813/1998, del 23 de desembre, Pel qual s'estableix el procediment de redenominació a euros del Deute de l'Estat registrat en la Central d'Anotacions.
 • Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 24 de novembre de 1998, Per la qual s'autoritza la realització per la Direcció General del Tesoro i Política Financera d'operacions d'intercanvi financer.
 • Ordre del 14 d'octubre de 1998, Per la qual s'eliminen els valors nominals unitaris del Deute de l'Estat anotat i les tinences de Deute de l'Estat anotat constituïts per valors del mateix codi valor esdevenen tinences de saldos nominals.
 • Circular del Banco de España 7/1997, del 21 de novembre, Sobre operacions de segregació i reconstitució de valor de Deute de l'Estat, i modificació de la Circular 8/1991, del 26 de novembre, sobre operacions a termini amb tercers.
 • Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de juny de 1997, Per la qual es regulen les operacions de segregació de principal i cupons dels valors de Deute de l'Estat i la seva reconstitució, i s'autoritza la Direcció General del Tesoro i Política Financera a formalitzar préstecs singulars amb institucions financeres.
 • Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1995, Per la qual s'autoritza la formalització de línies de crèdit mobilitzables mitjançant emissions de Letras del Tesoro.
 • Circular del Banco de España 8/1991, del 26 de novembre, Sobre operacions a termini amb tercers. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març i per la Circular 7/1997, del 21 de novembre.
 • Circular del Banco de España 6/1991, del 13 de novembre, Sobre Entitats Gestores del Mercat de Deute Públic en Anotacions. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març, per la Circular 7/1994, del 26 de setembre i per la Circular 3/1996, del 27 de febrer.
 • Llei 24/1988 del 28 de juliol, Del mercat de valors. Modificada per la Llei 37/1998, del 16 de novembre.
 • Ressolució del 24 de juny de 1987, de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, Mitjançant la qual es dóna compliment a allò disposat en els articles 8 i 15 de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987, sobre aplicació del sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificada per les Ressolucions de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, del 9 de juliol de 1987 i del 22 de març de 1994.
 • Circular del Banco de España 16/1987, del 19 de maig, Sobre entitats de dipòsit i altres intermediaris financers. Modificada per les Circulars 5/1989 del 24 de febrer i 3/1990 del 28 de març.
 • Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987, Que desenvolupa el Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril, i per la qual es deleguen determinades competències en el Director General del Tesoro i Política Financera. Modificada per les Ordres Ministerials de l'11 de juny de 1987, del 31 de juny de 1987, del 26 de maig de 1989 i del 31 d'octubre de 1991.
 • Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril, Pel qual es disposa la creació d'un sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificat pel Reial Decret 1009/1991, del 21 de juny i pel Reial Decret 536/1997, del 14 d'abril.
 • Resolució de 22 de març de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2023, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 10 de març de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 24 de febrer de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/152/2023, de 22 de febrer, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys que s'emeten el mes de febrer de 2023 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/150/2023, de 21 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 10 de febrer de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 27 de gener de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/66/2023, de 26 de gener,, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de febrer de 2023 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/61/2023, de 25 de gener,, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 20 de gener de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2023 i el mes de gener de 2024.
 • Resolució de 19 de gener de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2023 i el mes de gener de 2024, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • Resolució de 13 de gener de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes de gener de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 5 de gener de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2023 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 28 de desembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora que s'aplica a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2023.
 • Resolució de 19 de desembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2023, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 25 de novembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 11 de novembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 28 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2022,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2027, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 14 d'octubre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 30 de setembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 21 de setembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2022, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Ordre ETD/907/2022, de 21 de setembre, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a vint anys que s'emeten el mes de setembre de 2022 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/906/2022, de 20 de setembre, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a vint anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 9 de setembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 d’agost de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 29 de juliol de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 15 de juliol de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 1 de juliol de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 28 de juny de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2022.
 • Resolució de 21 de juny de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2022, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 10 de juny de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/531/2022, de 8 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2022 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/516/2022, de 7 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 27 de maig de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 13 de maig de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 29 d’abril de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 13 d'abril de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució d’1 d'abril de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 23 de març de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2022, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 11 de març de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 25 de febrer de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 11 de febrer de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/88/2022, de10 de febrer, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s’emeten al mes de febrer de 2022 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/84/2022, de 9 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 28 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 24 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2022 i el mes de gener de 2023.
 • Resolució de 21 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2022 i el mes de gener de 2023, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • Resolució de 14 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/6/2022, de 12 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2022 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/3/2022, de 11 de gener, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l‘any 2022.
 • Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 16 de desembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2022, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 9 de desembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es cancel·la la segona subhasta de Bonos y Obligaciones del Estado prevista per al mes de desembre de 2021.
 • Resolució de 26 de novembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 29 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable en la data de venciment i a el pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2021, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2027, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 15 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.Correcció d’error de la Resolució de 15 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 1 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 22 de setembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2021, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 10 de setembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/939/2021, de 8 de setembre, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a vint anys que s'emeten el mes de setembre de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/937/2021, de 7 de setembre, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a vint anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 27 d’agost de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 30 de juliol de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 9 de juliol de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l‘any 2021.
 • Resolució de 25 de juny de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 24 de juny de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2021, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Ordre ETD/659/2021, de 23 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/645/2021, de 22 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 11 de juny de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 28 de maig de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 14 de maig de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 30 d’abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 16 d'abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/355/2021, de 14 d’abril, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a quinze anys que s’emeten en el mes d’abril de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/352/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 31 de març de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 24 de març de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2021, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 12 de març de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.Correcció d'errors de la Resolució de 12 de març de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 12 de febrer de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/113/2021, de 10 de febrer, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a cinquanta anys que s'emeten el mes de febrer de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/109/2021, de 9 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a cinquanta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 29 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 25 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2021 i el mes de gener de 2022.
 • Resolució de 22 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2021 i el mes de gener de 2022, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • Resolució de 15 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/17/2021, de 14 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/13/2021, de 13 de gener, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastesResolució de 5 de gener de 2021, per la qual es corregeixen errors en la de 30 de desembre de 2020, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l‘any 2021.
 • Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2021, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 30 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2021, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2027, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 9 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposa un emissió de Bonos del Estado al mes d'octubre de 2020 i es convoca la subhasta corresponent.
 • Resolució de 25 de setembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 23 de setembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2020, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 11 de setembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.Correcció d'errors de la Resolució de 11 de setembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 28 d’agost de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 10 de juliol de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 de juny de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 25 de juny de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2020.
 • Resolució de 25 de juny de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2020, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 12 de juny de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/517/2020, de 10 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a vint anys que s'emeten el mes de juny de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/511/2020, de 9 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a vint anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 29 de maig de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 15 de maig de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 30 d’abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/367/2020, de 23 d’abril, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes d’abril de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/364/2020, de 22 d’abril, per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 9 d'abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 6 d’abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es modifica la de 21 de gener de 2020, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2020 i el mes de gener de 2021, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolució de 31 de març de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2020, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 27 de març de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/289/2020, de 25 de març, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a set anys que s'emeten el mes de març de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/282/2020, de 24 de març, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a set anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 13 de març de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolució de 28 de febrer de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/170/2020, de 26 de febrer, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s'emeten el mes de març de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/168/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 14 de febrer de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 3 de febrer de 2020,, per la qual es corregeixen errors en la de 31 de gener de 2020, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 31 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 22 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2020 i el mes de gener de 2021.
 • Resolució de 21 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2020 i el mes de gener de 2021, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • Resolució de 17 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ETD/17/2020, de 16 de gener,, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ETD/7/2020, de 14 de gener,, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 3 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 27 de desembre de 2019,, de la Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora que s'aplica a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2020.
 • Resolució de 16 de desembre de 2019,, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2020, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 29 de novembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 15 de novembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 31 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2021, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2027, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2019, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 11 d'octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 27 de setembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 de setembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2019, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 13 de setembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 30 d’agost de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 de juliol de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 28 de juny de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 de juny de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2019, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 26 de juny de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2019.
 • Ordre ECE/646/2019, de 25 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 14 de juny de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ECE/643/2019, de 12 de juny, per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Correcció d’errades a l'Ordre ECE/615/2019, de 5 de juny, per la qual es publiquen els resultats d'emissió de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant una operació de venda simple.
 • Ordre ECE/615/2019, de 5 de juny, per la qual es fan públics els resultats d'emissió de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant una operació de venda simple.
 • Ordre ECE/600/2019, de 4 de juny, per la qual es disposa l'emissió dels primers trams de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant el procediment de venda simple.
 • Resolució de 31 de maig de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 17 de maig de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 3 de maig de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 29 de març de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 27 de març de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2019, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 15 de març de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 1 de març de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Ordre ECE/203/2019, de 27 de febrer, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a quinze anys que s’emeten en el mes de març de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ECE/194/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació
 • Resolució de 15 de febrer de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 1 de febrer de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Ordre ECE/43/2019, de 23 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 23 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2019 i el mes de gener de 2020.
 • Ordre ECE/39/2019, de 22 de gener, per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 22 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2019 i el mes de gener de 2020, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • Ordre ECE/27/2019, de 21 de gener, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2019 i gener de 2020, i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.
 • Resolució de 11 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 19 de desembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2019, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 19 de desembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora que s'aplica a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2019.
 • Resolució de 30 de novembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 2 de novembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2021, durant el període actual d’interès
 • Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2019, durant el període actual d’interès
 • Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2027, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 19 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • Resolució de 11 d'octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes
 • Resolució de 28 de setembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 de setembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2018, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 14 de setembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ECE/940/2018, de 12 de setembre, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació que s’emeten al mes de setembre de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ECE/930/2018, d’11 de setembre, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ECE/909/2018, de 3 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre EIC/1300/2017, de 27 de desembre, per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l’any 2018 i gener de 2019 i s’autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l’Estat.
 • Resolució de 31 d’agost de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 13 de juliol de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 29 de juny de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre ECE/684/2018, de 27 de juny, per la qual es fan públics els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s’emeten al mes de juliol de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre ECE/679/2018, de 26 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2018, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l‘any 2018.
 • Resolució de 15 de juny de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució d’1 de juny de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució d’11 de maig de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 27 d’abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 13 d’abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’abril de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 28 de març de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’abril de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 23 de març de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2018, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • Resolució de 9 de març de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 27 de febrer de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es fixa el tipus d’interès que reportaran els Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipus d’interès variable, venciment el 31 de maig de 2018 durant el proper període d’interès.
 • Resolució de 23 de febrer de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Ordre EIC/167/2018, de 21 de febrer, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s’emeten al mes de febrer de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre EIC/145/2018, de 20 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 9 de febrer de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 26 de gener de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2018 y se convocan las correspondientes subastas.
 • Ordre EIC/40/2018, de 24 de gener, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s’emeten en el mes de gener de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • Ordre EIC/38/2018, de 23 de gener, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • Resolució de 12 de gener de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de gener de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 9 de gener de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a realitzar durant l‘any 2018 i el mes de gener de 2019, i es convoquen les corresponents subhastes.
 • Resolució de 8 de gener de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos y Obligaciones del Estado per a l’any 2018 i el mes de gener de 2019.
 • Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las especialidades para la realización de los ingresos de determinados recursos no tributarios ni aduaneros cuando el deudo reside en el extranjero.
 • Resolución de 7 de julio de 2016, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores.
 • Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas.
 • Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior.
 • ORDEN PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.
 • Orden de 6 de febrero de 1995, sobre ordenación del pago y pago material en divisas.
 • Real Decreto 591/1993, de 23 de abril, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la gestión de gastos y pagos en el exterior.
 • Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal.
 • Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España.
 • Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005.
 • Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.
 • Orden de 12 de septiembre de 1996, por la que se regulan los flujos financieros entre la Comunidad Europea y la Administración General del Estado.
 • Orden ETD/904/2021, de 12 de agosto, por la que se aprueban los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos., Esta orden ministerial aprueba los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos cuando, por causas excepcionales, no puedan presentarse los documentos por los procedimientos electrónicos establecidos.
 • Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
 • Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al pago carezca de número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros (NIE).
 • Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que fa al procediment de recaptació de recursos no tributaris ni duaners de titularitat de l’Administración General del Estado a través d’entitats col·laboradores.
 • RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es regula el procediment de consulta, a través d’Internet, de persones apoderades per a la constitució de garanties a la Caja General de Depósitos.
 • RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado i de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera per la qual es desplega l’Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula un nou procediment de recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per les Delegacions d’Economía y Hacienda i dels ingressos en efectiu a la Caja General de Depósitos i les seves sucursals, per atribuir la facultat d’expedició del document d’ingrés 069 a tots els òrgans i entitats del sector públic estatal.
 • Ordre EHA/3291/2008, de 7 de novembre, per la qual s’estableix el procediment de comunicació per les entitats financeres dipositàries de béns mobles i saldos abandonats.
 • RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado i de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera per la qual es desplega l’Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula un nou procediment de recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per les Delegacions d’Economía y Hacienda i dels ingressos en efectiu a la Caja General de Depósitos i les seves sucursals, i es determina el procediment que cal seguir per a l’expedició dels documents d’ingrés 069 al qual es refereix l’apartat sisè de l’Ordre ministerial esmentada i per a la comunicació de les liquidacions a les Delegacions d’Economía y Hacienda.
 • RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2005, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera i de la Intervención General de la Administración del Estado, per la qual es dicten instruccions per a l’emplenament dels models dels documents d’ingrés aprovats per l’ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, en aquells casos en què la persona obligada al pagament sigui una persona estrangera que no disposa de número o codi d’identificació fiscal espanyol.
 • 12/08/2021 - Audiencia pública - Caja General de Depósitos
  Orden ETD/904/2021, de 12 de agosto, por la que se aprueban los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos., Esta orden ministerial aprueba los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos cuando, por causas excepcionales, no puedan presentarse los documentos por los procedimientos electrónicos establecidos.
 • 27/10/2020 - Real Decreto - Caja General de Depósitos
  Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
 • 26/12/2017 - Resolución - Caja General de Depósitos
  Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al pago carezca de número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros (NIE).
 • 29/06/2016 - Orden Ministerial - Caja General de Depósitos
  Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que fa al procediment de recaptació de recursos no tributaris ni duaners de titularitat de l’Administración General del Estado a través d’entitats col·laboradores.
 • 06/04/2010 - Resolución - Caja General de Depósitos
  RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es regula el procediment de consulta, a través d’Internet, de persones apoderades per a la constitució de garanties a la Caja General de Depósitos.
 • 23/12/2008 - Resolución - Caja General de Depósitos
  RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado i de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera per la qual es desplega l’Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula un nou procediment de recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per les Delegacions d’Economía y Hacienda i dels ingressos en efectiu a la Caja General de Depósitos i les seves sucursals, per atribuir la facultat d’expedició del document d’ingrés 069 a tots els òrgans i entitats del sector públic estatal.
 • 07/11/2008 - Orden Ministerial - Caja General de Depósitos
  Ordre EHA/3291/2008, de 7 de novembre, per la qual s’estableix el procediment de comunicació per les entitats financeres dipositàries de béns mobles i saldos abandonats.
 • 18/02/2008 - Resolución - Caja General de Depósitos
  RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado i de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera per la qual es desplega l’Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula un nou procediment de recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per les Delegacions d’Economía y Hacienda i dels ingressos en efectiu a la Caja General de Depósitos i les seves sucursals, i es determina el procediment que cal seguir per a l’expedició dels documents d’ingrés 069 al qual es refereix l’apartat sisè de l’Ordre ministerial esmentada i per a la comunicació de les liquidacions a les Delegacions d’Economía y Hacienda.
 • 28/04/2005 - Resolución - Caja General de Depósitos
  RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2005, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera i de la Intervención General de la Administración del Estado, per la qual es dicten instruccions per a l’emplenament dels models dels documents d’ingrés aprovats per l’ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, en aquells casos en què la persona obligada al pagament sigui una persona estrangera que no disposa de número o codi d’identificació fiscal espanyol.