Normativa Nacional

Els següents projectes normatius es troben sotmesos al tràmit d´audiència pública, d´acord amb les disposicions del´article 26.6.c) de la Llei 50/1997, 27 de novembre, del Govern. En cap cas podrà considerar-se que la publicació a la pàgina web de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera dels textos sotmesos a audiència pública suposa que aquesta equivalgui al tràmit d´informació pública.